main.c 130 KB


 1. /* Copyright (c) 2001 Matej Pfajfar.
 2. * Copyright (c) 2001-2004, Roger Dingledine.
 3. * Copyright (c) 2004-2006, Roger Dingledine, Nick Mathewson.
 4. * Copyright (c) 2007-2017, The Tor Project, Inc. */
 5. /* See LICENSE for licensing information */
 6. /**
 7. * \file main.c
 8. * \brief Toplevel module. Handles signals, multiplexes between
 9. * connections, implements main loop, and drives scheduled events.
 10. *
 11. * For the main loop itself; see run_main_loop_once(). It invokes the rest of
 12. * Tor mostly through Libevent callbacks. Libevent callbacks can happen when
 13. * a timer elapses, a signal is received, a socket is ready to read or write,
 14. * or an event is manually activated.
 15. *
 16. * Most events in Tor are driven from these callbacks:
 17. * <ul>
 18. * <li>conn_read_callback() and conn_write_callback() here, which are
 19. * invoked when a socket is ready to read or write respectively.
 20. * <li>signal_callback(), which handles incoming signals.
 21. * </ul>
 22. * Other events are used for specific purposes, or for building more complex
 23. * control structures. If you search for usage of tor_libevent_new(), you
 24. * will find all the events that we construct in Tor.
 25. *
 26. * Tor has numerous housekeeping operations that need to happen
 27. * regularly. They are handled in different ways:
 28. * <ul>
 29. * <li>The most frequent operations are handled after every read or write
 30. * event, at the end of connection_handle_read() and
 31. * connection_handle_write().
 32. *
 33. * <li>The next most frequent operations happen after each invocation of the
 34. * main loop, in run_main_loop_once().
 35. *
 36. * <li>Once per second, we run all of the operations listed in
 37. * second_elapsed_callback(), and in its child, run_scheduled_events().
 38. *
 39. * <li>Once-a-second operations are handled in second_elapsed_callback().
 40. *
 41. * <li>More infrequent operations take place based on the periodic event
 42. * driver in periodic.c . These are stored in the periodic_events[]
 43. * table.
 44. * </ul>
 45. *
 46. **/
 47. #define MAIN_PRIVATE
 48. #include "or.h"
 49. #include "addressmap.h"
 50. #include "backtrace.h"
 51. #include "bridges.h"
 52. #include "buffers.h"
 53. #include "buffers_tls.h"
 54. #include "channel.h"
 55. #include "channeltls.h"
 56. #include "channelpadding.h"
 57. #include "circuitbuild.h"
 58. #include "circuitlist.h"
 59. #include "circuituse.h"
 60. #include "command.h"
 61. #include "compress.h"
 62. #include "config.h"
 63. #include "confparse.h"
 64. #include "connection.h"
 65. #include "connection_edge.h"
 66. #include "connection_or.h"
 67. #include "consdiffmgr.h"
 68. #include "control.h"
 69. #include "cpuworker.h"
 70. #include "crypto_s2k.h"
 71. #include "directory.h"
 72. #include "dirserv.h"
 73. #include "dirvote.h"
 74. #include "dns.h"
 75. #include "dnsserv.h"
 76. #include "dos.h"
 77. #include "entrynodes.h"
 78. #include "geoip.h"
 79. #include "hibernate.h"
 80. #include "hs_cache.h"
 81. #include "hs_circuitmap.h"
 82. #include "hs_client.h"
 83. #include "keypin.h"
 84. #include "main.h"
 85. #include "microdesc.h"
 86. #include "networkstatus.h"
 87. #include "nodelist.h"
 88. #include "ntmain.h"
 89. #include "onion.h"
 90. #include "periodic.h"
 91. #include "policies.h"
 92. #include "protover.h"
 93. #include "transports.h"
 94. #include "relay.h"
 95. #include "rendclient.h"
 96. #include "rendcommon.h"
 97. #include "rendservice.h"
 98. #include "rephist.h"
 99. #include "router.h"
 100. #include "routerkeys.h"
 101. #include "routerlist.h"
 102. #include "routerparse.h"
 103. #include "scheduler.h"
 104. #include "shared_random.h"
 105. #include "statefile.h"
 106. #include "status.h"
 107. #include "tor_api.h"
 108. #include "tor_api_internal.h"
 109. #include "util_process.h"
 110. #include "ext_orport.h"
 111. #ifdef USE_DMALLOC
 112. #include <dmalloc.h>
 113. #endif
 114. #include "memarea.h"
 115. #include "sandbox.h"
 116. #include <event2/event.h>
 117. #ifdef HAVE_SYSTEMD
 118. # if defined(__COVERITY__) && !defined(__INCLUDE_LEVEL__)
 119. /* Systemd's use of gcc's __INCLUDE_LEVEL__ extension macro appears to confuse
 120. * Coverity. Here's a kludge to unconfuse it.
 121. */
 122. # define __INCLUDE_LEVEL__ 2
 123. #endif /* defined(__COVERITY__) && !defined(__INCLUDE_LEVEL__) */
 124. #include <systemd/sd-daemon.h>
 125. #endif /* defined(HAVE_SYSTEMD) */
 126. void evdns_shutdown(int);
 127. #ifdef HAVE_RUST
 128. // helper function defined in Rust to output a log message indicating if tor is
 129. // running with Rust enabled. See src/rust/tor_util
 130. char *rust_welcome_string(void);
 131. #endif
 132. /********* PROTOTYPES **********/
 133. static void dumpmemusage(int severity);
 134. static void dumpstats(int severity); /* log stats */
 135. static void conn_read_callback(evutil_socket_t fd, short event, void *_conn);
 136. static void conn_write_callback(evutil_socket_t fd, short event, void *_conn);
 137. static void second_elapsed_callback(periodic_timer_t *timer, void *args);
 138. static int conn_close_if_marked(int i);
 139. static void connection_start_reading_from_linked_conn(connection_t *conn);
 140. static int connection_should_read_from_linked_conn(connection_t *conn);
 141. static int run_main_loop_until_done(void);
 142. static void process_signal(int sig);
 143. static void shutdown_did_not_work_callback(evutil_socket_t fd, short event,
 144. void *arg) ATTR_NORETURN;
 145. /********* START VARIABLES **********/
 146. int global_read_bucket; /**< Max number of bytes I can read this second. */
 147. int global_write_bucket; /**< Max number of bytes I can write this second. */
 148. /** Max number of relayed (bandwidth class 1) bytes I can read this second. */
 149. int global_relayed_read_bucket;
 150. /** Max number of relayed (bandwidth class 1) bytes I can write this second. */
 151. int global_relayed_write_bucket;
 152. /** What was the read bucket before the last second_elapsed_callback() call?
 153. * (used to determine how many bytes we've read). */
 154. static int stats_prev_global_read_bucket;
 155. /** What was the write bucket before the last second_elapsed_callback() call?
 156. * (used to determine how many bytes we've written). */
 157. static int stats_prev_global_write_bucket;
 158. /* DOCDOC stats_prev_n_read */
 159. static uint64_t stats_prev_n_read = 0;
 160. /* DOCDOC stats_prev_n_written */
 161. static uint64_t stats_prev_n_written = 0;
 162. /* XXX we might want to keep stats about global_relayed_*_bucket too. Or not.*/
 163. /** How many bytes have we read since we started the process? */
 164. static uint64_t stats_n_bytes_read = 0;
 165. /** How many bytes have we written since we started the process? */
 166. static uint64_t stats_n_bytes_written = 0;
 167. /** What time did this process start up? */
 168. time_t time_of_process_start = 0;
 169. /** How many seconds have we been running? */
 170. long stats_n_seconds_working = 0;
 171. /** How many times have we returned from the main loop successfully? */
 172. static uint64_t stats_n_main_loop_successes = 0;
 173. /** How many times have we received an error from the main loop? */
 174. static uint64_t stats_n_main_loop_errors = 0;
 175. /** How many times have we returned from the main loop with no events. */
 176. static uint64_t stats_n_main_loop_idle = 0;
 177. /** How often will we honor SIGNEWNYM requests? */
 178. #define MAX_SIGNEWNYM_RATE 10
 179. /** When did we last process a SIGNEWNYM request? */
 180. static time_t time_of_last_signewnym = 0;
 181. /** Is there a signewnym request we're currently waiting to handle? */
 182. static int signewnym_is_pending = 0;
 183. /** How many times have we called newnym? */
 184. static unsigned newnym_epoch = 0;
 185. /** Smartlist of all open connections. */
 186. STATIC smartlist_t *connection_array = NULL;
 187. /** List of connections that have been marked for close and need to be freed
 188. * and removed from connection_array. */
 189. static smartlist_t *closeable_connection_lst = NULL;
 190. /** List of linked connections that are currently reading data into their
 191. * inbuf from their partner's outbuf. */
 192. static smartlist_t *active_linked_connection_lst = NULL;
 193. /** Flag: Set to true iff we entered the current libevent main loop via
 194. * <b>loop_once</b>. If so, there's no need to trigger a loopexit in order
 195. * to handle linked connections. */
 196. static int called_loop_once = 0;
 197. /** Flag: if true, it's time to shut down, so the main loop should exit as
 198. * soon as possible.
 199. */
 200. static int main_loop_should_exit = 0;
 201. /** The return value that the main loop should yield when it exits, if
 202. * main_loop_should_exit is true.
 203. */
 204. static int main_loop_exit_value = 0;
 205. /** We set this to 1 when we've opened a circuit, so we can print a log
 206. * entry to inform the user that Tor is working. We set it to 0 when
 207. * we think the fact that we once opened a circuit doesn't mean we can do so
 208. * any longer (a big time jump happened, when we notice our directory is
 209. * heinously out-of-date, etc.
 210. */
 211. static int can_complete_circuits = 0;
 212. /** How often do we check for router descriptors that we should download
 213. * when we have too little directory info? */
 214. #define GREEDY_DESCRIPTOR_RETRY_INTERVAL (10)
 215. /** How often do we check for router descriptors that we should download
 216. * when we have enough directory info? */
 217. #define LAZY_DESCRIPTOR_RETRY_INTERVAL (60)
 218. /** Decides our behavior when no logs are configured/before any
 219. * logs have been configured. For 0, we log notice to stdout as normal.
 220. * For 1, we log warnings only. For 2, we log nothing.
 221. */
 222. int quiet_level = 0;
 223. /********* END VARIABLES ************/
 224. /****************************************************************************
 225. *
 226. * This section contains accessors and other methods on the connection_array
 227. * variables (which are global within this file and unavailable outside it).
 228. *
 229. ****************************************************************************/
 230. /** Return 1 if we have successfully built a circuit, and nothing has changed
 231. * to make us think that maybe we can't.
 232. */
 233. int
 234. have_completed_a_circuit(void)
 235. {
 236. return can_complete_circuits;
 237. }
 238. /** Note that we have successfully built a circuit, so that reachability
 239. * testing and introduction points and so on may be attempted. */
 240. void
 241. note_that_we_completed_a_circuit(void)
 242. {
 243. can_complete_circuits = 1;
 244. }
 245. /** Note that something has happened (like a clock jump, or DisableNetwork) to
 246. * make us think that maybe we can't complete circuits. */
 247. void
 248. note_that_we_maybe_cant_complete_circuits(void)
 249. {
 250. can_complete_circuits = 0;
 251. }
 252. /** Add <b>conn</b> to the array of connections that we can poll on. The
 253. * connection's socket must be set; the connection starts out
 254. * non-reading and non-writing.
 255. */
 256. int
 257. connection_add_impl(connection_t *conn, int is_connecting)
 258. {
 259. tor_assert(conn);
 260. tor_assert(SOCKET_OK(conn->s) ||
 261. conn->linked ||
 262. (conn->type == CONN_TYPE_AP &&
 263. TO_EDGE_CONN(conn)->is_dns_request));
 264. tor_assert(conn->conn_array_index == -1); /* can only connection_add once */
 265. conn->conn_array_index = smartlist_len(connection_array);
 266. smartlist_add(connection_array, conn);
 267. (void) is_connecting;
 268. if (SOCKET_OK(conn->s) || conn->linked) {
 269. conn->read_event = tor_event_new(tor_libevent_get_base(),
 270. conn->s, EV_READ|EV_PERSIST, conn_read_callback, conn);
 271. conn->write_event = tor_event_new(tor_libevent_get_base(),
 272. conn->s, EV_WRITE|EV_PERSIST, conn_write_callback, conn);
 273. /* XXXX CHECK FOR NULL RETURN! */
 274. }
 275. log_debug(LD_NET,"new conn type %s, socket %d, address %s, n_conns %d.",
 276. conn_type_to_string(conn->type), (int)conn->s, conn->address,
 277. smartlist_len(connection_array));
 278. return 0;
 279. }
 280. /** Tell libevent that we don't care about <b>conn</b> any more. */
 281. void
 282. connection_unregister_events(connection_t *conn)
 283. {
 284. if (conn->read_event) {
 285. if (event_del(conn->read_event))
 286. log_warn(LD_BUG, "Error removing read event for %d", (int)conn->s);
 287. tor_free(conn->read_event);
 288. }
 289. if (conn->write_event) {
 290. if (event_del(conn->write_event))
 291. log_warn(LD_BUG, "Error removing write event for %d", (int)conn->s);
 292. tor_free(conn->write_event);
 293. }
 294. if (conn->type == CONN_TYPE_AP_DNS_LISTENER) {
 295. dnsserv_close_listener(conn);
 296. }
 297. }
 298. /** Remove the connection from the global list, and remove the
 299. * corresponding poll entry. Calling this function will shift the last
 300. * connection (if any) into the position occupied by conn.
 301. */
 302. int
 303. connection_remove(connection_t *conn)
 304. {
 305. int current_index;
 306. connection_t *tmp;
 307. tor_assert(conn);
 308. log_debug(LD_NET,"removing socket %d (type %s), n_conns now %d",
 309. (int)conn->s, conn_type_to_string(conn->type),
 310. smartlist_len(connection_array));
 311. if (conn->type == CONN_TYPE_AP && conn->socket_family == AF_UNIX) {
 312. log_info(LD_NET, "Closing SOCKS SocksSocket connection");
 313. }
 314. control_event_conn_bandwidth(conn);
 315. tor_assert(conn->conn_array_index >= 0);
 316. current_index = conn->conn_array_index;
 317. connection_unregister_events(conn); /* This is redundant, but cheap. */
 318. if (current_index == smartlist_len(connection_array)-1) { /* at the end */
 319. smartlist_del(connection_array, current_index);
 320. return 0;
 321. }
 322. /* replace this one with the one at the end */
 323. smartlist_del(connection_array, current_index);
 324. tmp = smartlist_get(connection_array, current_index);
 325. tmp->conn_array_index = current_index;
 326. return 0;
 327. }
 328. /** If <b>conn</b> is an edge conn, remove it from the list
 329. * of conn's on this circuit. If it's not on an edge,
 330. * flush and send destroys for all circuits on this conn.
 331. *
 332. * Remove it from connection_array (if applicable) and
 333. * from closeable_connection_list.
 334. *
 335. * Then free it.
 336. */
 337. static void
 338. connection_unlink(connection_t *conn)
 339. {
 340. connection_about_to_close_connection(conn);
 341. if (conn->conn_array_index >= 0) {
 342. connection_remove(conn);
 343. }
 344. if (conn->linked_conn) {
 345. conn->linked_conn->linked_conn = NULL;
 346. if (! conn->linked_conn->marked_for_close &&
 347. conn->linked_conn->reading_from_linked_conn)
 348. connection_start_reading(conn->linked_conn);
 349. conn->linked_conn = NULL;
 350. }
 351. smartlist_remove(closeable_connection_lst, conn);
 352. smartlist_remove(active_linked_connection_lst, conn);
 353. if (conn->type == CONN_TYPE_EXIT) {
 354. assert_connection_edge_not_dns_pending(TO_EDGE_CONN(conn));
 355. }
 356. if (conn->type == CONN_TYPE_OR) {
 357. if (!tor_digest_is_zero(TO_OR_CONN(conn)->identity_digest))
 358. connection_or_clear_identity(TO_OR_CONN(conn));
 359. /* connection_unlink() can only get called if the connection
 360. * was already on the closeable list, and it got there by
 361. * connection_mark_for_close(), which was called from
 362. * connection_or_close_normally() or
 363. * connection_or_close_for_error(), so the channel should
 364. * already be in CHANNEL_STATE_CLOSING, and then the
 365. * connection_about_to_close_connection() goes to
 366. * connection_or_about_to_close(), which calls channel_closed()
 367. * to notify the channel_t layer, and closed the channel, so
 368. * nothing more to do here to deal with the channel associated
 369. * with an orconn.
 370. */
 371. }
 372. connection_free(conn);
 373. }
 374. /** Initialize the global connection list, closeable connection list,
 375. * and active connection list. */
 376. STATIC void
 377. init_connection_lists(void)
 378. {
 379. if (!connection_array)
 380. connection_array = smartlist_new();
 381. if (!closeable_connection_lst)
 382. closeable_connection_lst = smartlist_new();
 383. if (!active_linked_connection_lst)
 384. active_linked_connection_lst = smartlist_new();
 385. }
 386. /** Schedule <b>conn</b> to be closed. **/
 387. void
 388. add_connection_to_closeable_list(connection_t *conn)
 389. {
 390. tor_assert(!smartlist_contains(closeable_connection_lst, conn));
 391. tor_assert(conn->marked_for_close);
 392. assert_connection_ok(conn, time(NULL));
 393. smartlist_add(closeable_connection_lst, conn);
 394. }
 395. /** Return 1 if conn is on the closeable list, else return 0. */
 396. int
 397. connection_is_on_closeable_list(connection_t *conn)
 398. {
 399. return smartlist_contains(closeable_connection_lst, conn);
 400. }
 401. /** Return true iff conn is in the current poll array. */
 402. int
 403. connection_in_array(connection_t *conn)
 404. {
 405. return smartlist_contains(connection_array, conn);
 406. }
 407. /** Set <b>*array</b> to an array of all connections. <b>*array</b> must not
 408. * be modified.
 409. */
 410. MOCK_IMPL(smartlist_t *,
 411. get_connection_array, (void))
 412. {
 413. if (!connection_array)
 414. connection_array = smartlist_new();
 415. return connection_array;
 416. }
 417. /** Provides the traffic read and written over the life of the process. */
 418. MOCK_IMPL(uint64_t,
 419. get_bytes_read,(void))
 420. {
 421. return stats_n_bytes_read;
 422. }
 423. /* DOCDOC get_bytes_written */
 424. MOCK_IMPL(uint64_t,
 425. get_bytes_written,(void))
 426. {
 427. return stats_n_bytes_written;
 428. }
 429. /** Set the event mask on <b>conn</b> to <b>events</b>. (The event
 430. * mask is a bitmask whose bits are READ_EVENT and WRITE_EVENT)
 431. */
 432. void
 433. connection_watch_events(connection_t *conn, watchable_events_t events)
 434. {
 435. if (events & READ_EVENT)
 436. connection_start_reading(conn);
 437. else
 438. connection_stop_reading(conn);
 439. if (events & WRITE_EVENT)
 440. connection_start_writing(conn);
 441. else
 442. connection_stop_writing(conn);
 443. }
 444. /** Return true iff <b>conn</b> is listening for read events. */
 445. int
 446. connection_is_reading(connection_t *conn)
 447. {
 448. tor_assert(conn);
 449. return conn->reading_from_linked_conn ||
 450. (conn->read_event && event_pending(conn->read_event, EV_READ, NULL));
 451. }
 452. /** Reset our main loop counters. */
 453. void
 454. reset_main_loop_counters(void)
 455. {
 456. stats_n_main_loop_successes = 0;
 457. stats_n_main_loop_errors = 0;
 458. stats_n_main_loop_idle = 0;
 459. }
 460. /** Increment the main loop success counter. */
 461. static void
 462. increment_main_loop_success_count(void)
 463. {
 464. ++stats_n_main_loop_successes;
 465. }
 466. /** Get the main loop success counter. */
 467. uint64_t
 468. get_main_loop_success_count(void)
 469. {
 470. return stats_n_main_loop_successes;
 471. }
 472. /** Increment the main loop error counter. */
 473. static void
 474. increment_main_loop_error_count(void)
 475. {
 476. ++stats_n_main_loop_errors;
 477. }
 478. /** Get the main loop error counter. */
 479. uint64_t
 480. get_main_loop_error_count(void)
 481. {
 482. return stats_n_main_loop_errors;
 483. }
 484. /** Increment the main loop idle counter. */
 485. static void
 486. increment_main_loop_idle_count(void)
 487. {
 488. ++stats_n_main_loop_idle;
 489. }
 490. /** Get the main loop idle counter. */
 491. uint64_t
 492. get_main_loop_idle_count(void)
 493. {
 494. return stats_n_main_loop_idle;
 495. }
 496. /** Check whether <b>conn</b> is correct in having (or not having) a
 497. * read/write event (passed in <b>ev</b>). On success, return 0. On failure,
 498. * log a warning and return -1. */
 499. static int
 500. connection_check_event(connection_t *conn, struct event *ev)
 501. {
 502. int bad;
 503. if (conn->type == CONN_TYPE_AP && TO_EDGE_CONN(conn)->is_dns_request) {
 504. /* DNS requests which we launch through the dnsserv.c module do not have
 505. * any underlying socket or any underlying linked connection, so they
 506. * shouldn't have any attached events either.
 507. */
 508. bad = ev != NULL;
 509. } else {
 510. /* Everything else should have an underlying socket, or a linked
 511. * connection (which is also tracked with a read_event/write_event pair).
 512. */
 513. bad = ev == NULL;
 514. }
 515. if (bad) {
 516. log_warn(LD_BUG, "Event missing on connection %p [%s;%s]. "
 517. "socket=%d. linked=%d. "
 518. "is_dns_request=%d. Marked_for_close=%s:%d",
 519. conn,
 520. conn_type_to_string(conn->type),
 521. conn_state_to_string(conn->type, conn->state),
 522. (int)conn->s, (int)conn->linked,
 523. (conn->type == CONN_TYPE_AP &&
 524. TO_EDGE_CONN(conn)->is_dns_request),
 525. conn->marked_for_close_file ? conn->marked_for_close_file : "-",
 526. conn->marked_for_close
 527. );
 528. log_backtrace(LOG_WARN, LD_BUG, "Backtrace attached.");
 529. return -1;
 530. }
 531. return 0;
 532. }
 533. /** Tell the main loop to stop notifying <b>conn</b> of any read events. */
 534. MOCK_IMPL(void,
 535. connection_stop_reading,(connection_t *conn))
 536. {
 537. tor_assert(conn);
 538. if (connection_check_event(conn, conn->read_event) < 0) {
 539. return;
 540. }
 541. if (conn->linked) {
 542. conn->reading_from_linked_conn = 0;
 543. connection_stop_reading_from_linked_conn(conn);
 544. } else {
 545. if (event_del(conn->read_event))
 546. log_warn(LD_NET, "Error from libevent setting read event state for %d "
 547. "to unwatched: %s",
 548. (int)conn->s,
 549. tor_socket_strerror(tor_socket_errno(conn->s)));
 550. }
 551. }
 552. /** Tell the main loop to start notifying <b>conn</b> of any read events. */
 553. MOCK_IMPL(void,
 554. connection_start_reading,(connection_t *conn))
 555. {
 556. tor_assert(conn);
 557. if (connection_check_event(conn, conn->read_event) < 0) {
 558. return;
 559. }
 560. if (conn->linked) {
 561. conn->reading_from_linked_conn = 1;
 562. if (connection_should_read_from_linked_conn(conn))
 563. connection_start_reading_from_linked_conn(conn);
 564. } else {
 565. if (event_add(conn->read_event, NULL))
 566. log_warn(LD_NET, "Error from libevent setting read event state for %d "
 567. "to watched: %s",
 568. (int)conn->s,
 569. tor_socket_strerror(tor_socket_errno(conn->s)));
 570. }
 571. }
 572. /** Return true iff <b>conn</b> is listening for write events. */
 573. int
 574. connection_is_writing(connection_t *conn)
 575. {
 576. tor_assert(conn);
 577. return conn->writing_to_linked_conn ||
 578. (conn->write_event && event_pending(conn->write_event, EV_WRITE, NULL));
 579. }
 580. /** Tell the main loop to stop notifying <b>conn</b> of any write events. */
 581. MOCK_IMPL(void,
 582. connection_stop_writing,(connection_t *conn))
 583. {
 584. tor_assert(conn);
 585. if (connection_check_event(conn, conn->write_event) < 0) {
 586. return;
 587. }
 588. if (conn->linked) {
 589. conn->writing_to_linked_conn = 0;
 590. if (conn->linked_conn)
 591. connection_stop_reading_from_linked_conn(conn->linked_conn);
 592. } else {
 593. if (event_del(conn->write_event))
 594. log_warn(LD_NET, "Error from libevent setting write event state for %d "
 595. "to unwatched: %s",
 596. (int)conn->s,
 597. tor_socket_strerror(tor_socket_errno(conn->s)));
 598. }
 599. }
 600. /** Tell the main loop to start notifying <b>conn</b> of any write events. */
 601. MOCK_IMPL(void,
 602. connection_start_writing,(connection_t *conn))
 603. {
 604. tor_assert(conn);
 605. if (connection_check_event(conn, conn->write_event) < 0) {
 606. return;
 607. }
 608. if (conn->linked) {
 609. conn->writing_to_linked_conn = 1;
 610. if (conn->linked_conn &&
 611. connection_should_read_from_linked_conn(conn->linked_conn))
 612. connection_start_reading_from_linked_conn(conn->linked_conn);
 613. } else {
 614. if (event_add(conn->write_event, NULL))
 615. log_warn(LD_NET, "Error from libevent setting write event state for %d "
 616. "to watched: %s",
 617. (int)conn->s,
 618. tor_socket_strerror(tor_socket_errno(conn->s)));
 619. }
 620. }
 621. /** Return true iff <b>conn</b> is linked conn, and reading from the conn
 622. * linked to it would be good and feasible. (Reading is "feasible" if the
 623. * other conn exists and has data in its outbuf, and is "good" if we have our
 624. * reading_from_linked_conn flag set and the other conn has its
 625. * writing_to_linked_conn flag set.)*/
 626. static int
 627. connection_should_read_from_linked_conn(connection_t *conn)
 628. {
 629. if (conn->linked && conn->reading_from_linked_conn) {
 630. if (! conn->linked_conn ||
 631. (conn->linked_conn->writing_to_linked_conn &&
 632. buf_datalen(conn->linked_conn->outbuf)))
 633. return 1;
 634. }
 635. return 0;
 636. }
 637. /** If we called event_base_loop() and told it to never stop until it
 638. * runs out of events, now we've changed our mind: tell it we want it to
 639. * exit once the current round of callbacks is done, so that we can
 640. * run external code, and then return to the main loop. */
 641. void
 642. tell_event_loop_to_run_external_code(void)
 643. {
 644. if (!called_loop_once) {
 645. struct timeval tv = { 0, 0 };
 646. tor_event_base_loopexit(tor_libevent_get_base(), &tv);
 647. called_loop_once = 1; /* hack to avoid adding more exit events */
 648. }
 649. }
 650. /** Event to run 'shutdown did not work callback'. */
 651. static struct event *shutdown_did_not_work_event = NULL;
 652. /** Failsafe measure that should never actually be necessary: If
 653. * tor_shutdown_event_loop_and_exit() somehow doesn't successfully exit the
 654. * event loop, then this callback will kill Tor with an assertion failure
 655. * seconds later
 656. */
 657. static void
 658. shutdown_did_not_work_callback(evutil_socket_t fd, short event, void *arg)
 659. {
 660. // LCOV_EXCL_START
 661. (void) fd;
 662. (void) event;
 663. (void) arg;
 664. tor_assert_unreached();
 665. // LCOV_EXCL_STOP
 666. }
 667. #ifdef ENABLE_RESTART_DEBUGGING
 668. static struct event *tor_shutdown_event_loop_for_restart_event = NULL;
 669. static void
 670. tor_shutdown_event_loop_for_restart_cb(
 671. evutil_socket_t fd, short event, void *arg)
 672. {
 673. (void)fd;
 674. (void)event;
 675. (void)arg;
 676. tor_event_free(tor_shutdown_event_loop_for_restart_event);
 677. tor_shutdown_event_loop_and_exit(0);
 678. }
 679. #endif
 680. /**
 681. * After finishing the current callback (if any), shut down the main loop,
 682. * clean up the process, and exit with <b>exitcode</b>.
 683. */
 684. void
 685. tor_shutdown_event_loop_and_exit(int exitcode)
 686. {
 687. if (main_loop_should_exit)
 688. return; /* Ignore multiple calls to this function. */
 689. main_loop_should_exit = 1;
 690. main_loop_exit_value = exitcode;
 691. /* Die with an assertion failure in ten seconds, if for some reason we don't
 692. * exit normally. */
 693. /* XXXX We should consider this code if it's never used. */
 694. struct timeval ten_seconds = { 10, 0 };
 695. shutdown_did_not_work_event = tor_evtimer_new(
 696. tor_libevent_get_base(),
 697. shutdown_did_not_work_callback, NULL);
 698. event_add(shutdown_did_not_work_event, &ten_seconds);
 699. /* Unlike loopexit, loopbreak prevents other callbacks from running. */
 700. tor_event_base_loopbreak(tor_libevent_get_base());
 701. }
 702. /** Return true iff tor_shutdown_event_loop_and_exit() has been called. */
 703. int
 704. tor_event_loop_shutdown_is_pending(void)
 705. {
 706. return main_loop_should_exit;
 707. }
 708. /** Helper: Tell the main loop to begin reading bytes into <b>conn</b> from
 709. * its linked connection, if it is not doing so already. Called by
 710. * connection_start_reading and connection_start_writing as appropriate. */
 711. static void
 712. connection_start_reading_from_linked_conn(connection_t *conn)
 713. {
 714. tor_assert(conn);
 715. tor_assert(conn->linked == 1);
 716. if (!conn->active_on_link) {
 717. conn->active_on_link = 1;
 718. smartlist_add(active_linked_connection_lst, conn);
 719. /* make sure that the event_base_loop() function exits at
 720. * the end of its run through the current connections, so we can
 721. * activate read events for linked connections. */
 722. tell_event_loop_to_run_external_code();
 723. } else {
 724. tor_assert(smartlist_contains(active_linked_connection_lst, conn));
 725. }
 726. }
 727. /** Tell the main loop to stop reading bytes into <b>conn</b> from its linked
 728. * connection, if is currently doing so. Called by connection_stop_reading,
 729. * connection_stop_writing, and connection_read. */
 730. void
 731. connection_stop_reading_from_linked_conn(connection_t *conn)
 732. {
 733. tor_assert(conn);
 734. tor_assert(conn->linked == 1);
 735. if (conn->active_on_link) {
 736. conn->active_on_link = 0;
 737. /* FFFF We could keep an index here so we can smartlist_del
 738. * cleanly. On the other hand, this doesn't show up on profiles,
 739. * so let's leave it alone for now. */
 740. smartlist_remove(active_linked_connection_lst, conn);
 741. } else {
 742. tor_assert(!smartlist_contains(active_linked_connection_lst, conn));
 743. }
 744. }
 745. /** Close all connections that have been scheduled to get closed. */
 746. STATIC void
 747. close_closeable_connections(void)
 748. {
 749. int i;
 750. for (i = 0; i < smartlist_len(closeable_connection_lst); ) {
 751. connection_t *conn = smartlist_get(closeable_connection_lst, i);
 752. if (conn->conn_array_index < 0) {
 753. connection_unlink(conn); /* blow it away right now */
 754. } else {
 755. if (!conn_close_if_marked(conn->conn_array_index))
 756. ++i;
 757. }
 758. }
 759. }
 760. /** Count moribund connections for the OOS handler */
 761. MOCK_IMPL(int,
 762. connection_count_moribund, (void))
 763. {
 764. int moribund = 0;
 765. /*
 766. * Count things we'll try to kill when close_closeable_connections()
 767. * runs next.
 768. */
 769. SMARTLIST_FOREACH_BEGIN(closeable_connection_lst, connection_t *, conn) {
 770. if (SOCKET_OK(conn->s) && connection_is_moribund(conn)) ++moribund;
 771. } SMARTLIST_FOREACH_END(conn);
 772. return moribund;
 773. }
 774. /** Libevent callback: this gets invoked when (connection_t*)<b>conn</b> has
 775. * some data to read. */
 776. static void
 777. conn_read_callback(evutil_socket_t fd, short event, void *_conn)
 778. {
 779. connection_t *conn = _conn;
 780. (void)fd;
 781. (void)event;
 782. log_debug(LD_NET,"socket %d wants to read.",(int)conn->s);
 783. /* assert_connection_ok(conn, time(NULL)); */
 784. if (connection_handle_read(conn) < 0) {
 785. if (!conn->marked_for_close) {
 786. #ifndef _WIN32
 787. log_warn(LD_BUG,"Unhandled error on read for %s connection "
 788. "(fd %d); removing",
 789. conn_type_to_string(conn->type), (int)conn->s);
 790. tor_fragile_assert();
 791. #endif /* !defined(_WIN32) */
 792. if (CONN_IS_EDGE(conn))
 793. connection_edge_end_errno(TO_EDGE_CONN(conn));
 794. connection_mark_for_close(conn);
 795. }
 796. }
 797. assert_connection_ok(conn, time(NULL));
 798. if (smartlist_len(closeable_connection_lst))
 799. close_closeable_connections();
 800. }
 801. /** Libevent callback: this gets invoked when (connection_t*)<b>conn</b> has
 802. * some data to write. */
 803. static void
 804. conn_write_callback(evutil_socket_t fd, short events, void *_conn)
 805. {
 806. connection_t *conn = _conn;
 807. (void)fd;
 808. (void)events;
 809. LOG_FN_CONN(conn, (LOG_DEBUG, LD_NET, "socket %d wants to write.",
 810. (int)conn->s));
 811. /* assert_connection_ok(conn, time(NULL)); */
 812. if (connection_handle_write(conn, 0) < 0) {
 813. if (!conn->marked_for_close) {
 814. /* this connection is broken. remove it. */
 815. log_fn(LOG_WARN,LD_BUG,
 816. "unhandled error on write for %s connection (fd %d); removing",
 817. conn_type_to_string(conn->type), (int)conn->s);
 818. tor_fragile_assert();
 819. if (CONN_IS_EDGE(conn)) {
 820. /* otherwise we cry wolf about duplicate close */
 821. edge_connection_t *edge_conn = TO_EDGE_CONN(conn);
 822. if (!edge_conn->end_reason)
 823. edge_conn->end_reason = END_STREAM_REASON_INTERNAL;
 824. edge_conn->edge_has_sent_end = 1;
 825. }
 826. connection_close_immediate(conn); /* So we don't try to flush. */
 827. connection_mark_for_close(conn);
 828. }
 829. }
 830. assert_connection_ok(conn, time(NULL));
 831. if (smartlist_len(closeable_connection_lst))
 832. close_closeable_connections();
 833. }
 834. /** If the connection at connection_array[i] is marked for close, then:
 835. * - If it has data that it wants to flush, try to flush it.
 836. * - If it _still_ has data to flush, and conn->hold_open_until_flushed is
 837. * true, then leave the connection open and return.
 838. * - Otherwise, remove the connection from connection_array and from
 839. * all other lists, close it, and free it.
 840. * Returns 1 if the connection was closed, 0 otherwise.
 841. */
 842. static int
 843. conn_close_if_marked(int i)
 844. {
 845. connection_t *conn;
 846. int retval;
 847. time_t now;
 848. conn = smartlist_get(connection_array, i);
 849. if (!conn->marked_for_close)
 850. return 0; /* nothing to see here, move along */
 851. now = time(NULL);
 852. assert_connection_ok(conn, now);
 853. /* assert_all_pending_dns_resolves_ok(); */
 854. log_debug(LD_NET,"Cleaning up connection (fd "TOR_SOCKET_T_FORMAT").",
 855. conn->s);
 856. /* If the connection we are about to close was trying to connect to
 857. a proxy server and failed, the client won't be able to use that
 858. proxy. We should warn the user about this. */
 859. if (conn->proxy_state == PROXY_INFANT)
 860. log_failed_proxy_connection(conn);
 861. if ((SOCKET_OK(conn->s) || conn->linked_conn) &&
 862. connection_wants_to_flush(conn)) {
 863. /* s == -1 means it's an incomplete edge connection, or that the socket
 864. * has already been closed as unflushable. */
 865. ssize_t sz = connection_bucket_write_limit(conn, now);
 866. if (!conn->hold_open_until_flushed)
 867. log_info(LD_NET,
 868. "Conn (addr %s, fd %d, type %s, state %d) marked, but wants "
 869. "to flush %d bytes. (Marked at %s:%d)",
 870. escaped_safe_str_client(conn->address),
 871. (int)conn->s, conn_type_to_string(conn->type), conn->state,
 872. (int)conn->outbuf_flushlen,
 873. conn->marked_for_close_file, conn->marked_for_close);
 874. if (conn->linked_conn) {
 875. retval = buf_move_to_buf(conn->linked_conn->inbuf, conn->outbuf,
 876. &conn->outbuf_flushlen);
 877. if (retval >= 0) {
 878. /* The linked conn will notice that it has data when it notices that
 879. * we're gone. */
 880. connection_start_reading_from_linked_conn(conn->linked_conn);
 881. }
 882. log_debug(LD_GENERAL, "Flushed last %d bytes from a linked conn; "
 883. "%d left; flushlen %d; wants-to-flush==%d", retval,
 884. (int)connection_get_outbuf_len(conn),
 885. (int)conn->outbuf_flushlen,
 886. connection_wants_to_flush(conn));
 887. } else if (connection_speaks_cells(conn)) {
 888. if (conn->state == OR_CONN_STATE_OPEN) {
 889. retval = buf_flush_to_tls(conn->outbuf, TO_OR_CONN(conn)->tls, sz,
 890. &conn->outbuf_flushlen);
 891. } else
 892. retval = -1; /* never flush non-open broken tls connections */
 893. } else {
 894. retval = buf_flush_to_socket(conn->outbuf, conn->s, sz,
 895. &conn->outbuf_flushlen);
 896. }
 897. if (retval >= 0 && /* Technically, we could survive things like
 898. TLS_WANT_WRITE here. But don't bother for now. */
 899. conn->hold_open_until_flushed && connection_wants_to_flush(conn)) {
 900. if (retval > 0) {
 901. LOG_FN_CONN(conn, (LOG_INFO,LD_NET,
 902. "Holding conn (fd %d) open for more flushing.",
 903. (int)conn->s));
 904. conn->timestamp_lastwritten = now; /* reset so we can flush more */
 905. } else if (sz == 0) {
 906. /* Also, retval==0. If we get here, we didn't want to write anything
 907. * (because of rate-limiting) and we didn't. */
 908. /* Connection must flush before closing, but it's being rate-limited.
 909. * Let's remove from Libevent, and mark it as blocked on bandwidth
 910. * so it will be re-added on next token bucket refill. Prevents
 911. * busy Libevent loops where we keep ending up here and returning
 912. * 0 until we are no longer blocked on bandwidth.
 913. */
 914. if (connection_is_writing(conn)) {
 915. conn->write_blocked_on_bw = 1;
 916. connection_stop_writing(conn);
 917. }
 918. if (connection_is_reading(conn)) {
 919. /* XXXX+ We should make this code unreachable; if a connection is
 920. * marked for close and flushing, there is no point in reading to it
 921. * at all. Further, checking at this point is a bit of a hack: it
 922. * would make much more sense to react in
 923. * connection_handle_read_impl, or to just stop reading in
 924. * mark_and_flush */
 925. conn->read_blocked_on_bw = 1;
 926. connection_stop_reading(conn);
 927. }
 928. }
 929. return 0;
 930. }
 931. if (connection_wants_to_flush(conn)) {
 932. log_fn(LOG_INFO, LD_NET, "We stalled too much while trying to write %d "
 933. "bytes to address %s. If this happens a lot, either "
 934. "something is wrong with your network connection, or "
 935. "something is wrong with theirs. "
 936. "(fd %d, type %s, state %d, marked at %s:%d).",
 937. (int)connection_get_outbuf_len(conn),
 938. escaped_safe_str_client(conn->address),
 939. (int)conn->s, conn_type_to_string(conn->type), conn->state,
 940. conn->marked_for_close_file,
 941. conn->marked_for_close);
 942. }
 943. }
 944. connection_unlink(conn); /* unlink, remove, free */
 945. return 1;
 946. }
 947. /** Implementation for directory_all_unreachable. This is done in a callback,
 948. * since otherwise it would complicate Tor's control-flow graph beyond all
 949. * reason.
 950. */
 951. static void
 952. directory_all_unreachable_cb(evutil_socket_t fd, short event, void *arg)
 953. {
 954. (void)fd;
 955. (void)event;
 956. (void)arg;
 957. connection_t *conn;
 958. while ((conn = connection_get_by_type_state(CONN_TYPE_AP,
 959. AP_CONN_STATE_CIRCUIT_WAIT))) {
 960. entry_connection_t *entry_conn = TO_ENTRY_CONN(conn);
 961. log_notice(LD_NET,
 962. "Is your network connection down? "
 963. "Failing connection to '%s:%d'.",
 964. safe_str_client(entry_conn->socks_request->address),
 965. entry_conn->socks_request->port);
 966. connection_mark_unattached_ap(entry_conn,
 967. END_STREAM_REASON_NET_UNREACHABLE);
 968. }
 969. control_event_general_error("DIR_ALL_UNREACHABLE");
 970. }
 971. static struct event *directory_all_unreachable_cb_event = NULL;
 972. /** We've just tried every dirserver we know about, and none of
 973. * them were reachable. Assume the network is down. Change state
 974. * so next time an application connection arrives we'll delay it
 975. * and try another directory fetch. Kill off all the circuit_wait
 976. * streams that are waiting now, since they will all timeout anyway.
 977. */
 978. void
 979. directory_all_unreachable(time_t now)
 980. {
 981. (void)now;
 982. stats_n_seconds_working=0; /* reset it */
 983. if (!directory_all_unreachable_cb_event) {
 984. directory_all_unreachable_cb_event =
 985. tor_event_new(tor_libevent_get_base(),
 986. -1, EV_READ, directory_all_unreachable_cb, NULL);
 987. tor_assert(directory_all_unreachable_cb_event);
 988. }
 989. event_active(directory_all_unreachable_cb_event, EV_READ, 1);
 990. }
 991. /** This function is called whenever we successfully pull down some new
 992. * network statuses or server descriptors. */
 993. void
 994. directory_info_has_arrived(time_t now, int from_cache, int suppress_logs)
 995. {
 996. const or_options_t *options = get_options();
 997. /* if we have enough dir info, then update our guard status with
 998. * whatever we just learned. */
 999. int invalidate_circs = guards_update_all();
 1000. if (invalidate_circs) {
 1001. circuit_mark_all_unused_circs();
 1002. circuit_mark_all_dirty_circs_as_unusable();
 1003. }
 1004. if (!router_have_minimum_dir_info()) {
 1005. int quiet = suppress_logs || from_cache ||
 1006. directory_too_idle_to_fetch_descriptors(options, now);
 1007. tor_log(quiet ? LOG_INFO : LOG_NOTICE, LD_DIR,
 1008. "I learned some more directory information, but not enough to "
 1009. "build a circuit: %s", get_dir_info_status_string());
 1010. update_all_descriptor_downloads(now);
 1011. return;
 1012. } else {
 1013. if (directory_fetches_from_authorities(options)) {
 1014. update_all_descriptor_downloads(now);
 1015. }
 1016. /* Don't even bother trying to get extrainfo until the rest of our
 1017. * directory info is up-to-date */
 1018. if (options->DownloadExtraInfo)
 1019. update_extrainfo_downloads(now);
 1020. }
 1021. if (server_mode(options) && !net_is_disabled() && !from_cache &&
 1022. (have_completed_a_circuit() || !any_predicted_circuits(now)))
 1023. consider_testing_reachability(1, 1);
 1024. }
 1025. /** Perform regular maintenance tasks for a single connection. This
 1026. * function gets run once per second per connection by run_scheduled_events.
 1027. */
 1028. static void
 1029. run_connection_housekeeping(int i, time_t now)
 1030. {
 1031. cell_t cell;
 1032. connection_t *conn = smartlist_get(connection_array, i);
 1033. const or_options_t *options = get_options();
 1034. or_connection_t *or_conn;
 1035. channel_t *chan = NULL;
 1036. int have_any_circuits;
 1037. int past_keepalive =
 1038. now >= conn->timestamp_lastwritten + options->KeepalivePeriod;
 1039. if (conn->outbuf && !connection_get_outbuf_len(conn) &&
 1040. conn->type == CONN_TYPE_OR)
 1041. TO_OR_CONN(conn)->timestamp_lastempty = now;
 1042. if (conn->marked_for_close) {
 1043. /* nothing to do here */
 1044. return;
 1045. }
 1046. /* Expire any directory connections that haven't been active (sent
 1047. * if a server or received if a client) for 5 min */
 1048. if (conn->type == CONN_TYPE_DIR &&
 1049. ((DIR_CONN_IS_SERVER(conn) &&
 1050. conn->timestamp_lastwritten
 1051. + options->TestingDirConnectionMaxStall < now) ||
 1052. (!DIR_CONN_IS_SERVER(conn) &&
 1053. conn->timestamp_lastread
 1054. + options->TestingDirConnectionMaxStall < now))) {
 1055. log_info(LD_DIR,"Expiring wedged directory conn (fd %d, purpose %d)",
 1056. (int)conn->s, conn->purpose);
 1057. /* This check is temporary; it's to let us know whether we should consider
 1058. * parsing partial serverdesc responses. */
 1059. if (conn->purpose == DIR_PURPOSE_FETCH_SERVERDESC &&
 1060. connection_get_inbuf_len(conn) >= 1024) {
 1061. log_info(LD_DIR,"Trying to extract information from wedged server desc "
 1062. "download.");
 1063. connection_dir_reached_eof(TO_DIR_CONN(conn));
 1064. } else {
 1065. connection_mark_for_close(conn);
 1066. }
 1067. return;
 1068. }
 1069. if (!connection_speaks_cells(conn))
 1070. return; /* we're all done here, the rest is just for OR conns */
 1071. /* If we haven't flushed to an OR connection for a while, then either nuke
 1072. the connection or send a keepalive, depending. */
 1073. or_conn = TO_OR_CONN(conn);
 1074. tor_assert(conn->outbuf);
 1075. chan = TLS_CHAN_TO_BASE(or_conn->chan);
 1076. tor_assert(chan);
 1077. if (channel_num_circuits(chan) != 0) {
 1078. have_any_circuits = 1;
 1079. chan->timestamp_last_had_circuits = now;
 1080. } else {
 1081. have_any_circuits = 0;
 1082. }
 1083. if (channel_is_bad_for_new_circs(TLS_CHAN_TO_BASE(or_conn->chan)) &&
 1084. ! have_any_circuits) {
 1085. /* It's bad for new circuits, and has no unmarked circuits on it:
 1086. * mark it now. */
 1087. log_info(LD_OR,
 1088. "Expiring non-used OR connection to fd %d (%s:%d) [Too old].",
 1089. (int)conn->s, conn->address, conn->port);
 1090. if (conn->state == OR_CONN_STATE_CONNECTING)
 1091. connection_or_connect_failed(TO_OR_CONN(conn),
 1092. END_OR_CONN_REASON_TIMEOUT,
 1093. "Tor gave up on the connection");
 1094. connection_or_close_normally(TO_OR_CONN(conn), 1);
 1095. } else if (!connection_state_is_open(conn)) {
 1096. if (past_keepalive) {
 1097. /* We never managed to actually get this connection open and happy. */
 1098. log_info(LD_OR,"Expiring non-open OR connection to fd %d (%s:%d).",
 1099. (int)conn->s,conn->address, conn->port);
 1100. connection_or_close_normally(TO_OR_CONN(conn), 0);
 1101. }
 1102. } else if (we_are_hibernating() &&
 1103. ! have_any_circuits &&
 1104. !connection_get_outbuf_len(conn)) {
 1105. /* We're hibernating, there's no circuits, and nothing to flush.*/
 1106. log_info(LD_OR,"Expiring non-used OR connection to fd %d (%s:%d) "
 1107. "[Hibernating or exiting].",
 1108. (int)conn->s,conn->address, conn->port);
 1109. connection_or_close_normally(TO_OR_CONN(conn), 1);
 1110. } else if (!have_any_circuits &&
 1111. now - or_conn->idle_timeout >=
 1112. chan->timestamp_last_had_circuits) {
 1113. log_info(LD_OR,"Expiring non-used OR connection "U64_FORMAT" to fd %d "
 1114. "(%s:%d) [no circuits for %d; timeout %d; %scanonical].",
 1115. U64_PRINTF_ARG(chan->global_identifier),
 1116. (int)conn->s, conn->address, conn->port,
 1117. (int)(now - chan->timestamp_last_had_circuits),
 1118. or_conn->idle_timeout,
 1119. or_conn->is_canonical ? "" : "non");
 1120. connection_or_close_normally(TO_OR_CONN(conn), 0);
 1121. } else if (
 1122. now >= or_conn->timestamp_lastempty + options->KeepalivePeriod*10 &&
 1123. now >= conn->timestamp_lastwritten + options->KeepalivePeriod*10) {
 1124. log_fn(LOG_PROTOCOL_WARN,LD_PROTOCOL,
 1125. "Expiring stuck OR connection to fd %d (%s:%d). (%d bytes to "
 1126. "flush; %d seconds since last write)",
 1127. (int)conn->s, conn->address, conn->port,
 1128. (int)connection_get_outbuf_len(conn),
 1129. (int)(now-conn->timestamp_lastwritten));
 1130. connection_or_close_normally(TO_OR_CONN(conn), 0);
 1131. } else if (past_keepalive && !connection_get_outbuf_len(conn)) {
 1132. /* send a padding cell */
 1133. log_fn(LOG_DEBUG,LD_OR,"Sending keepalive to (%s:%d)",
 1134. conn->address, conn->port);
 1135. memset(&cell,0,sizeof(cell_t));
 1136. cell.command = CELL_PADDING;
 1137. connection_or_write_cell_to_buf(&cell, or_conn);
 1138. } else {
 1139. channelpadding_decide_to_pad_channel(chan);
 1140. }
 1141. }
 1142. /** Honor a NEWNYM request: make future requests unlinkable to past
 1143. * requests. */
 1144. static void
 1145. signewnym_impl(time_t now)
 1146. {
 1147. const or_options_t *options = get_options();
 1148. if (!proxy_mode(options)) {
 1149. log_info(LD_CONTROL, "Ignoring SIGNAL NEWNYM because client functionality "
 1150. "is disabled.");
 1151. return;
 1152. }
 1153. circuit_mark_all_dirty_circs_as_unusable();
 1154. addressmap_clear_transient();
 1155. hs_client_purge_state();
 1156. time_of_last_signewnym = now;
 1157. signewnym_is_pending = 0;
 1158. ++newnym_epoch;
 1159. control_event_signal(SIGNEWNYM);
 1160. }
 1161. /** Return the number of times that signewnym has been called. */
 1162. unsigned
 1163. get_signewnym_epoch(void)
 1164. {
 1165. return newnym_epoch;
 1166. }
 1167. /** True iff we have initialized all the members of <b>periodic_events</b>.
 1168. * Used to prevent double-initialization. */
 1169. static int periodic_events_initialized = 0;
 1170. /* Declare all the timer callback functions... */
 1171. #undef CALLBACK
 1172. #define CALLBACK(name) \
 1173. static int name ## _callback(time_t, const or_options_t *)
 1174. CALLBACK(rotate_onion_key);
 1175. CALLBACK(check_onion_keys_expiry_time);
 1176. CALLBACK(check_ed_keys);
 1177. CALLBACK(launch_descriptor_fetches);
 1178. CALLBACK(rotate_x509_certificate);
 1179. CALLBACK(add_entropy);
 1180. CALLBACK(launch_reachability_tests);
 1181. CALLBACK(downrate_stability);
 1182. CALLBACK(save_stability);
 1183. CALLBACK(check_authority_cert);
 1184. CALLBACK(check_expired_networkstatus);
 1185. CALLBACK(write_stats_file);
 1186. CALLBACK(record_bridge_stats);
 1187. CALLBACK(clean_caches);
 1188. CALLBACK(rend_cache_failure_clean);
 1189. CALLBACK(retry_dns);
 1190. CALLBACK(check_descriptor);
 1191. CALLBACK(check_for_reachability_bw);
 1192. CALLBACK(fetch_networkstatus);
 1193. CALLBACK(retry_listeners);
 1194. CALLBACK(expire_old_ciruits_serverside);
 1195. CALLBACK(check_dns_honesty);
 1196. CALLBACK(write_bridge_ns);
 1197. CALLBACK(check_fw_helper_app);
 1198. CALLBACK(heartbeat);
 1199. CALLBACK(clean_consdiffmgr);
 1200. CALLBACK(reset_padding_counts);
 1201. CALLBACK(check_canonical_channels);
 1202. CALLBACK(hs_service);
 1203. #undef CALLBACK
 1204. /* Now we declare an array of periodic_event_item_t for each periodic event */
 1205. #define CALLBACK(name) PERIODIC_EVENT(name)
 1206. static periodic_event_item_t periodic_events[] = {
 1207. CALLBACK(rotate_onion_key),
 1208. CALLBACK(check_onion_keys_expiry_time),
 1209. CALLBACK(check_ed_keys),
 1210. CALLBACK(launch_descriptor_fetches),
 1211. CALLBACK(rotate_x509_certificate),
 1212. CALLBACK(add_entropy),
 1213. CALLBACK(launch_reachability_tests),
 1214. CALLBACK(downrate_stability),
 1215. CALLBACK(save_stability),
 1216. CALLBACK(check_authority_cert),
 1217. CALLBACK(check_expired_networkstatus),
 1218. CALLBACK(write_stats_file),
 1219. CALLBACK(record_bridge_stats),
 1220. CALLBACK(clean_caches),
 1221. CALLBACK(rend_cache_failure_clean),
 1222. CALLBACK(retry_dns),
 1223. CALLBACK(check_descriptor),
 1224. CALLBACK(check_for_reachability_bw),
 1225. CALLBACK(fetch_networkstatus),
 1226. CALLBACK(retry_listeners),
 1227. CALLBACK(expire_old_ciruits_serverside),
 1228. CALLBACK(check_dns_honesty),
 1229. CALLBACK(write_bridge_ns),
 1230. CALLBACK(check_fw_helper_app),
 1231. CALLBACK(heartbeat),
 1232. CALLBACK(clean_consdiffmgr),
 1233. CALLBACK(reset_padding_counts),
 1234. CALLBACK(check_canonical_channels),
 1235. CALLBACK(hs_service),
 1236. END_OF_PERIODIC_EVENTS
 1237. };
 1238. #undef CALLBACK
 1239. /* These are pointers to members of periodic_events[] that are used to
 1240. * implement particular callbacks. We keep them separate here so that we
 1241. * can access them by name. We also keep them inside periodic_events[]
 1242. * so that we can implement "reset all timers" in a reasonable way. */
 1243. static periodic_event_item_t *check_descriptor_event=NULL;
 1244. static periodic_event_item_t *fetch_networkstatus_event=NULL;
 1245. static periodic_event_item_t *launch_descriptor_fetches_event=NULL;
 1246. static periodic_event_item_t *check_dns_honesty_event=NULL;
 1247. /** Reset all the periodic events so we'll do all our actions again as if we
 1248. * just started up.
 1249. * Useful if our clock just moved back a long time from the future,
 1250. * so we don't wait until that future arrives again before acting.
 1251. */
 1252. void
 1253. reset_all_main_loop_timers(void)
 1254. {
 1255. int i;
 1256. for (i = 0; periodic_events[i].name; ++i) {
 1257. periodic_event_reschedule(&periodic_events[i]);
 1258. }
 1259. }
 1260. /** Return the member of periodic_events[] whose name is <b>name</b>.
 1261. * Return NULL if no such event is found.
 1262. */
 1263. static periodic_event_item_t *
 1264. find_periodic_event(const char *name)
 1265. {
 1266. int i;
 1267. for (i = 0; periodic_events[i].name; ++i) {
 1268. if (strcmp(name, periodic_events[i].name) == 0)
 1269. return &periodic_events[i];
 1270. }
 1271. return NULL;
 1272. }
 1273. /** Event to run initialize_periodic_events_cb */
 1274. static struct event *initialize_periodic_events_event = NULL;
 1275. /** Helper, run one second after setup:
 1276. * Initializes all members of periodic_events and starts them running.
 1277. *
 1278. * (We do this one second after setup for backward-compatibility reasons;
 1279. * it might not actually be necessary.) */
 1280. static void
 1281. initialize_periodic_events_cb(evutil_socket_t fd, short events, void *data)
 1282. {
 1283. (void) fd;
 1284. (void) events;
 1285. (void) data;
 1286. tor_event_free(initialize_periodic_events_event);
 1287. int i;
 1288. for (i = 0; periodic_events[i].name; ++i) {
 1289. periodic_event_launch(&periodic_events[i]);
 1290. }
 1291. }
 1292. /** Set up all the members of periodic_events[], and configure them all to be
 1293. * launched from a callback. */
 1294. STATIC void
 1295. initialize_periodic_events(void)
 1296. {
 1297. tor_assert(periodic_events_initialized == 0);
 1298. periodic_events_initialized = 1;
 1299. int i;
 1300. for (i = 0; periodic_events[i].name; ++i) {
 1301. periodic_event_setup(&periodic_events[i]);
 1302. }
 1303. #define NAMED_CALLBACK(name) \
 1304. STMT_BEGIN name ## _event = find_periodic_event( #name ); STMT_END
 1305. NAMED_CALLBACK(check_descriptor);
 1306. NAMED_CALLBACK(fetch_networkstatus);
 1307. NAMED_CALLBACK(launch_descriptor_fetches);
 1308. NAMED_CALLBACK(check_dns_honesty);
 1309. struct timeval one_second = { 1, 0 };
 1310. initialize_periodic_events_event = tor_evtimer_new(
 1311. tor_libevent_get_base(),
 1312. initialize_periodic_events_cb, NULL);
 1313. event_add(initialize_periodic_events_event, &one_second);
 1314. }
 1315. STATIC void
 1316. teardown_periodic_events(void)
 1317. {
 1318. int i;
 1319. for (i = 0; periodic_events[i].name; ++i) {
 1320. periodic_event_destroy(&periodic_events[i]);
 1321. }
 1322. }
 1323. /**
 1324. * Update our schedule so that we'll check whether we need to update our
 1325. * descriptor immediately, rather than after up to CHECK_DESCRIPTOR_INTERVAL
 1326. * seconds.
 1327. */
 1328. void
 1329. reschedule_descriptor_update_check(void)
 1330. {
 1331. tor_assert(check_descriptor_event);
 1332. periodic_event_reschedule(check_descriptor_event);
 1333. }
 1334. /**
 1335. * Update our schedule so that we'll check whether we need to fetch directory
 1336. * info immediately.
 1337. */
 1338. void
 1339. reschedule_directory_downloads(void)
 1340. {
 1341. tor_assert(fetch_networkstatus_event);
 1342. tor_assert(launch_descriptor_fetches_event);
 1343. periodic_event_reschedule(fetch_networkstatus_event);
 1344. periodic_event_reschedule(launch_descriptor_fetches_event);
 1345. }
 1346. #define LONGEST_TIMER_PERIOD (30 * 86400)
 1347. /** Helper: Return the number of seconds between <b>now</b> and <b>next</b>,
 1348. * clipped to the range [1 second, LONGEST_TIMER_PERIOD]. */
 1349. static inline int
 1350. safe_timer_diff(time_t now, time_t next)
 1351. {
 1352. if (next > now) {
 1353. /* There were no computers at signed TIME_MIN (1902 on 32-bit systems),
 1354. * and nothing that could run Tor. It's a bug if 'next' is around then.
 1355. * On 64-bit systems with signed TIME_MIN, TIME_MIN is before the Big
 1356. * Bang. We cannot extrapolate past a singularity, but there was probably
 1357. * nothing that could run Tor then, either.
 1358. **/
 1359. tor_assert(next > TIME_MIN + LONGEST_TIMER_PERIOD);
 1360. if (next - LONGEST_TIMER_PERIOD > now)
 1361. return LONGEST_TIMER_PERIOD;
 1362. return (int)(next - now);
 1363. } else {
 1364. return 1;
 1365. }
 1366. }
 1367. /** Perform regular maintenance tasks. This function gets run once per
 1368. * second by second_elapsed_callback().
 1369. */
 1370. static void
 1371. run_scheduled_events(time_t now)
 1372. {
 1373. const or_options_t *options = get_options();
 1374. /* 0. See if we've been asked to shut down and our timeout has
 1375. * expired; or if our bandwidth limits are exhausted and we
 1376. * should hibernate; or if it's time to wake up from hibernation.
 1377. */
 1378. consider_hibernation(now);
 1379. /* 0b. If we've deferred a signewnym, make sure it gets handled
 1380. * eventually. */
 1381. if (signewnym_is_pending &&
 1382. time_of_last_signewnym + MAX_SIGNEWNYM_RATE <= now) {
 1383. log_info(LD_CONTROL, "Honoring delayed NEWNYM request");
 1384. signewnym_impl(now);
 1385. }
 1386. /* 0c. If we've deferred log messages for the controller, handle them now */
 1387. flush_pending_log_callbacks();
 1388. /* Maybe enough time elapsed for us to reconsider a circuit. */
 1389. circuit_upgrade_circuits_from_guard_wait();
 1390. if (options->UseBridges && !net_is_disabled()) {
 1391. /* Note: this check uses net_is_disabled(), not should_delay_dir_fetches()
 1392. * -- the latter is only for fetching consensus-derived directory info. */
 1393. fetch_bridge_descriptors(options, now);
 1394. }
 1395. if (accounting_is_enabled(options)) {
 1396. accounting_run_housekeeping(now);
 1397. }
 1398. if (authdir_mode_v3(options)) {
 1399. dirvote_act(options, now);
 1400. }
 1401. /* 3a. Every second, we examine pending circuits and prune the
 1402. * ones which have been pending for more than a few seconds.
 1403. * We do this before step 4, so it can try building more if
 1404. * it's not comfortable with the number of available circuits.
 1405. */
 1406. /* (If our circuit build timeout can ever become lower than a second (which
 1407. * it can't, currently), we should do this more often.) */
 1408. circuit_expire_building();
 1409. circuit_expire_waiting_for_better_guard();
 1410. /* 3b. Also look at pending streams and prune the ones that 'began'
 1411. * a long time ago but haven't gotten a 'connected' yet.
 1412. * Do this before step 4, so we can put them back into pending
 1413. * state to be picked up by the new circuit.
 1414. */
 1415. connection_ap_expire_beginning();
 1416. /* 3c. And expire connections that we've held open for too long.
 1417. */
 1418. connection_expire_held_open();
 1419. /* 4. Every second, we try a new circuit if there are no valid
 1420. * circuits. Every NewCircuitPeriod seconds, we expire circuits
 1421. * that became dirty more than MaxCircuitDirtiness seconds ago,
 1422. * and we make a new circ if there are no clean circuits.
 1423. */
 1424. const int have_dir_info = router_have_minimum_dir_info();
 1425. if (have_dir_info && !net_is_disabled()) {
 1426. circuit_build_needed_circs(now);
 1427. } else {
 1428. circuit_expire_old_circs_as_needed(now);
 1429. }
 1430. if (!net_is_disabled()) {
 1431. /* This is usually redundant with circuit_build_needed_circs() above,
 1432. * but it is very fast when there is no work to do. */
 1433. connection_ap_attach_pending(0);
 1434. }
 1435. /* 5. We do housekeeping for each connection... */
 1436. channel_update_bad_for_new_circs(NULL, 0);
 1437. int i;
 1438. for (i=0;i<smartlist_len(connection_array);i++) {
 1439. run_connection_housekeeping(i, now);
 1440. }
 1441. /* 6. And remove any marked circuits... */
 1442. circuit_close_all_marked();
 1443. /* 8. and blow away any connections that need to die. have to do this now,
 1444. * because if we marked a conn for close and left its socket -1, then
 1445. * we'll pass it to poll/select and bad things will happen.
 1446. */
 1447. close_closeable_connections();
 1448. /* 8b. And if anything in our state is ready to get flushed to disk, we
 1449. * flush it. */
 1450. or_state_save(now);
 1451. /* 8c. Do channel cleanup just like for connections */
 1452. channel_run_cleanup();
 1453. channel_listener_run_cleanup();
 1454. /* 11b. check pending unconfigured managed proxies */
 1455. if (!net_is_disabled() && pt_proxies_configuration_pending())
 1456. pt_configure_remaining_proxies();
 1457. /* 12. launch diff computations. (This is free if there are none to
 1458. * launch.) */
 1459. if (dir_server_mode(options)) {
 1460. consdiffmgr_rescan();
 1461. }
 1462. }
 1463. /* Periodic callback: rotate the onion keys after the period defined by the
 1464. * "onion-key-rotation-days" consensus parameter, shut down and restart all
 1465. * cpuworkers, and update our descriptor if necessary.
 1466. */
 1467. static int
 1468. rotate_onion_key_callback(time_t now, const or_options_t *options)
 1469. {
 1470. if (server_mode(options)) {
 1471. int onion_key_lifetime = get_onion_key_lifetime();
 1472. time_t rotation_time = get_onion_key_set_at()+onion_key_lifetime;
 1473. if (rotation_time > now) {
 1474. return ONION_KEY_CONSENSUS_CHECK_INTERVAL;
 1475. }
 1476. log_info(LD_GENERAL,"Rotating onion key.");
 1477. rotate_onion_key();
 1478. cpuworkers_rotate_keyinfo();
 1479. if (router_rebuild_descriptor(1)<0) {
 1480. log_info(LD_CONFIG, "Couldn't rebuild router descriptor");
 1481. }
 1482. if (advertised_server_mode() && !net_is_disabled())
 1483. router_upload_dir_desc_to_dirservers(0);
 1484. return ONION_KEY_CONSENSUS_CHECK_INTERVAL;
 1485. }
 1486. return PERIODIC_EVENT_NO_UPDATE;
 1487. }
 1488. /* Period callback: Check if our old onion keys are still valid after the
 1489. * period of time defined by the consensus parameter
 1490. * "onion-key-grace-period-days", otherwise expire them by setting them to
 1491. * NULL.
 1492. */
 1493. static int
 1494. check_onion_keys_expiry_time_callback(time_t now, const or_options_t *options)
 1495. {
 1496. if (server_mode(options)) {
 1497. int onion_key_grace_period = get_onion_key_grace_period();
 1498. time_t expiry_time = get_onion_key_set_at()+onion_key_grace_period;
 1499. if (expiry_time > now) {
 1500. return ONION_KEY_CONSENSUS_CHECK_INTERVAL;
 1501. }
 1502. log_info(LD_GENERAL, "Expiring old onion keys.");
 1503. expire_old_onion_keys();
 1504. cpuworkers_rotate_keyinfo();
 1505. return ONION_KEY_CONSENSUS_CHECK_INTERVAL;
 1506. }
 1507. return PERIODIC_EVENT_NO_UPDATE;
 1508. }
 1509. /* Periodic callback: Every 30 seconds, check whether it's time to make new
 1510. * Ed25519 subkeys.
 1511. */
 1512. static int
 1513. check_ed_keys_callback(time_t now, const or_options_t *options)
 1514. {
 1515. if (server_mode(options)) {
 1516. if (should_make_new_ed_keys(options, now)) {
 1517. int new_signing_key = load_ed_keys(options, now);
 1518. if (new_signing_key < 0 ||
 1519. generate_ed_link_cert(options, now, new_signing_key > 0)) {
 1520. log_err(LD_OR, "Unable to update Ed25519 keys! Exiting.");
 1521. tor_shutdown_event_loop_and_exit(1);
 1522. }
 1523. }
 1524. return 30;
 1525. }
 1526. return PERIODIC_EVENT_NO_UPDATE;
 1527. }
 1528. /**
 1529. * Periodic callback: Every {LAZY,GREEDY}_DESCRIPTOR_RETRY_INTERVAL,
 1530. * see about fetching descriptors, microdescriptors, and extrainfo
 1531. * documents.
 1532. */
 1533. static int
 1534. launch_descriptor_fetches_callback(time_t now, const or_options_t *options)
 1535. {
 1536. if (should_delay_dir_fetches(options, NULL))
 1537. return PERIODIC_EVENT_NO_UPDATE;
 1538. update_all_descriptor_downloads(now);
 1539. update_extrainfo_downloads(now);
 1540. if (router_have_minimum_dir_info())
 1541. return LAZY_DESCRIPTOR_RETRY_INTERVAL;
 1542. else
 1543. return GREEDY_DESCRIPTOR_RETRY_INTERVAL;
 1544. }
 1545. /**
 1546. * Periodic event: Rotate our X.509 certificates and TLS keys once every
 1547. * MAX_SSL_KEY_LIFETIME_INTERNAL.
 1548. */
 1549. static int
 1550. rotate_x509_certificate_callback(time_t now, const or_options_t *options)
 1551. {
 1552. static int first = 1;
 1553. (void)now;
 1554. (void)options;
 1555. if (first) {
 1556. first = 0;
 1557. return MAX_SSL_KEY_LIFETIME_INTERNAL;
 1558. }
 1559. /* 1b. Every MAX_SSL_KEY_LIFETIME_INTERNAL seconds, we change our
 1560. * TLS context. */
 1561. log_info(LD_GENERAL,"Rotating tls context.");
 1562. if (router_initialize_tls_context() < 0) {
 1563. log_err(LD_BUG, "Error reinitializing TLS context");
 1564. tor_assert_unreached();
 1565. }
 1566. if (generate_ed_link_cert(options, now, 1)) {
 1567. log_err(LD_OR, "Unable to update Ed25519->TLS link certificate for "
 1568. "new TLS context.");
 1569. tor_assert_unreached();
 1570. }
 1571. /* We also make sure to rotate the TLS connections themselves if they've
 1572. * been up for too long -- but that's done via is_bad_for_new_circs in
 1573. * run_connection_housekeeping() above. */
 1574. return MAX_SSL_KEY_LIFETIME_INTERNAL;
 1575. }
 1576. /**
 1577. * Periodic callback: once an hour, grab some more entropy from the
 1578. * kernel and feed it to our CSPRNG.
 1579. **/
 1580. static int
 1581. add_entropy_callback(time_t now, const or_options_t *options)
 1582. {
 1583. (void)now;
 1584. (void)options;
 1585. /* We already seeded once, so don't die on failure. */
 1586. if (crypto_seed_rng() < 0) {
 1587. log_warn(LD_GENERAL, "Tried to re-seed RNG, but failed. We already "
 1588. "seeded once, though, so we won't exit here.");
 1589. }
 1590. /** How often do we add more entropy to OpenSSL's RNG pool? */
 1591. #define ENTROPY_INTERVAL (60*60)
 1592. return ENTROPY_INTERVAL;
 1593. }
 1594. /**
 1595. * Periodic callback: if we're an authority, make sure we test
 1596. * the routers on the network for reachability.
 1597. */
 1598. static int
 1599. launch_reachability_tests_callback(time_t now, const or_options_t *options)
 1600. {
 1601. if (authdir_mode_tests_reachability(options) &&
 1602. !net_is_disabled()) {
 1603. /* try to determine reachability of the other Tor relays */
 1604. dirserv_test_reachability(now);
 1605. }
 1606. return REACHABILITY_TEST_INTERVAL;
 1607. }
 1608. /**
 1609. * Periodic callback: if we're an authority, discount the stability
 1610. * information (and other rephist information) that's older.
 1611. */
 1612. static int
 1613. downrate_stability_callback(time_t now, const or_options_t *options)
 1614. {
 1615. (void)options;
 1616. /* 1d. Periodically, we discount older stability information so that new
 1617. * stability info counts more, and save the stability information to disk as
 1618. * appropriate. */
 1619. time_t next = rep_hist_downrate_old_runs(now);
 1620. return safe_timer_diff(now, next);
 1621. }
 1622. /**
 1623. * Periodic callback: if we're an authority, record our measured stability
 1624. * information from rephist in an mtbf file.
 1625. */
 1626. static int
 1627. save_stability_callback(time_t now, const or_options_t *options)
 1628. {
 1629. if (authdir_mode_tests_reachability(options)) {
 1630. if (rep_hist_record_mtbf_data(now, 1)<0) {
 1631. log_warn(LD_GENERAL, "Couldn't store mtbf data.");
 1632. }
 1633. }
 1634. #define SAVE_STABILITY_INTERVAL (30*60)
 1635. return SAVE_STABILITY_INTERVAL;
 1636. }
 1637. /**
 1638. * Periodic callback: if we're an authority, check on our authority
 1639. * certificate (the one that authenticates our authority signing key).
 1640. */
 1641. static int
 1642. check_authority_cert_callback(time_t now, const or_options_t *options)
 1643. {
 1644. (void)now;
 1645. (void)options;
 1646. /* 1e. Periodically, if we're a v3 authority, we check whether our cert is
 1647. * close to expiring and warn the admin if it is. */
 1648. v3_authority_check_key_expiry();
 1649. #define CHECK_V3_CERTIFICATE_INTERVAL (5*60)
 1650. return CHECK_V3_CERTIFICATE_INTERVAL;
 1651. }
 1652. /**
 1653. * Periodic callback: If our consensus is too old, recalculate whether
 1654. * we can actually use it.
 1655. */
 1656. static int
 1657. check_expired_networkstatus_callback(time_t now, const or_options_t *options)
 1658. {
 1659. (void)options;
 1660. /* Check whether our networkstatus has expired. */
 1661. networkstatus_t *ns = networkstatus_get_latest_consensus();
 1662. /*XXXX RD: This value needs to be the same as REASONABLY_LIVE_TIME in
 1663. * networkstatus_get_reasonably_live_consensus(), but that value is way
 1664. * way too high. Arma: is the bridge issue there resolved yet? -NM */
 1665. #define NS_EXPIRY_SLOP (24*60*60)
 1666. if (ns && ns->valid_until < (now - NS_EXPIRY_SLOP) &&
 1667. router_have_minimum_dir_info()) {
 1668. router_dir_info_changed();
 1669. }
 1670. #define CHECK_EXPIRED_NS_INTERVAL (2*60)
 1671. return CHECK_EXPIRED_NS_INTERVAL;
 1672. }
 1673. /**
 1674. * Periodic callback: Write statistics to disk if appropriate.
 1675. */
 1676. static int
 1677. write_stats_file_callback(time_t now, const or_options_t *options)
 1678. {
 1679. /* 1g. Check whether we should write statistics to disk.
 1680. */
 1681. #define CHECK_WRITE_STATS_INTERVAL (60*60)
 1682. time_t next_time_to_write_stats_files = now + CHECK_WRITE_STATS_INTERVAL;
 1683. if (options->CellStatistics) {
 1684. time_t next_write =
 1685. rep_hist_buffer_stats_write(now);
 1686. if (next_write && next_write < next_time_to_write_stats_files)
 1687. next_time_to_write_stats_files = next_write;
 1688. }
 1689. if (options->DirReqStatistics) {
 1690. time_t next_write = geoip_dirreq_stats_write(now);
 1691. if (next_write && next_write < next_time_to_write_stats_files)
 1692. next_time_to_write_stats_files = next_write;
 1693. }
 1694. if (options->EntryStatistics) {
 1695. time_t next_write = geoip_entry_stats_write(now);
 1696. if (next_write && next_write < next_time_to_write_stats_files)
 1697. next_time_to_write_stats_files = next_write;
 1698. }
 1699. if (options->HiddenServiceStatistics) {
 1700. time_t next_write = rep_hist_hs_stats_write(now);
 1701. if (next_write && next_write < next_time_to_write_stats_files)
 1702. next_time_to_write_stats_files = next_write;
 1703. }
 1704. if (options->ExitPortStatistics) {
 1705. time_t next_write = rep_hist_exit_stats_write(now);
 1706. if (next_write && next_write < next_time_to_write_stats_files)
 1707. next_time_to_write_stats_files = next_write;
 1708. }
 1709. if (options->ConnDirectionStatistics) {
 1710. time_t next_write = rep_hist_conn_stats_write(now);
 1711. if (next_write && next_write < next_time_to_write_stats_files)
 1712. next_time_to_write_stats_files = next_write;
 1713. }
 1714. if (options->BridgeAuthoritativeDir) {
 1715. time_t next_write = rep_hist_desc_stats_write(now);
 1716. if (next_write && next_write < next_time_to_write_stats_files)
 1717. next_time_to_write_stats_files = next_write;
 1718. }
 1719. return safe_timer_diff(now, next_time_to_write_stats_files);
 1720. }
 1721. #define CHANNEL_CHECK_INTERVAL (60*60)
 1722. static int
 1723. check_canonical_channels_callback(time_t now, const or_options_t *options)
 1724. {
 1725. (void)now;
 1726. if (public_server_mode(options))
 1727. channel_check_for_duplicates();
 1728. return CHANNEL_CHECK_INTERVAL;
 1729. }
 1730. static int
 1731. reset_padding_counts_callback(time_t now, const or_options_t *options)
 1732. {
 1733. if (options->PaddingStatistics) {
 1734. rep_hist_prep_published_padding_counts(now);
 1735. }
 1736. rep_hist_reset_padding_counts();
 1737. return REPHIST_CELL_PADDING_COUNTS_INTERVAL;
 1738. }
 1739. /**
 1740. * Periodic callback: Write bridge statistics to disk if appropriate.
 1741. */
 1742. static int
 1743. record_bridge_stats_callback(time_t now, const or_options_t *options)
 1744. {
 1745. static int should_init_bridge_stats = 1;
 1746. /* 1h. Check whether we should write bridge statistics to disk.
 1747. */
 1748. if (should_record_bridge_info(options)) {
 1749. if (should_init_bridge_stats) {
 1750. /* (Re-)initialize bridge statistics. */
 1751. geoip_bridge_stats_init(now);
 1752. should_init_bridge_stats = 0;
 1753. return WRITE_STATS_INTERVAL;
 1754. } else {
 1755. /* Possibly write bridge statistics to disk and ask when to write
 1756. * them next time. */
 1757. time_t next = geoip_bridge_stats_write(now);
 1758. return safe_timer_diff(now, next);
 1759. }
 1760. } else if (!should_init_bridge_stats) {
 1761. /* Bridge mode was turned off. Ensure that stats are re-initialized
 1762. * next time bridge mode is turned on. */
 1763. should_init_bridge_stats = 1;
 1764. }
 1765. return PERIODIC_EVENT_NO_UPDATE;
 1766. }
 1767. /**
 1768. * Periodic callback: Clean in-memory caches every once in a while
 1769. */
 1770. static int
 1771. clean_caches_callback(time_t now, const or_options_t *options)
 1772. {
 1773. /* Remove old information from rephist and the rend cache. */
 1774. rep_history_clean(now - options->RephistTrackTime);
 1775. rend_cache_clean(now, REND_CACHE_TYPE_SERVICE);
 1776. hs_cache_clean_as_client(now);
 1777. hs_cache_clean_as_dir(now);
 1778. microdesc_cache_rebuild(NULL, 0);
 1779. #define CLEAN_CACHES_INTERVAL (30*60)
 1780. return CLEAN_CACHES_INTERVAL;
 1781. }
 1782. /**
 1783. * Periodic callback: Clean the cache of failed hidden service lookups
 1784. * frequently.
 1785. */
 1786. static int
 1787. rend_cache_failure_clean_callback(time_t now, const or_options_t *options)
 1788. {
 1789. (void)options;
 1790. /* We don't keep entries that are more than five minutes old so we try to
 1791. * clean it as soon as we can since we want to make sure the client waits
 1792. * as little as possible for reachability reasons. */
 1793. rend_cache_failure_clean(now);
 1794. hs_cache_client_intro_state_clean(now);
 1795. return 30;
 1796. }
 1797. /**
 1798. * Periodic callback: If we're a server and initializing dns failed, retry.
 1799. */
 1800. static int
 1801. retry_dns_callback(time_t now, const or_options_t *options)
 1802. {
 1803. (void)now;
 1804. #define RETRY_DNS_INTERVAL (10*60)
 1805. if (server_mode(options) && has_dns_init_failed())
 1806. dns_init();
 1807. return RETRY_DNS_INTERVAL;
 1808. }
 1809. /** Periodic callback: consider rebuilding or and re-uploading our descriptor
 1810. * (if we've passed our internal checks). */
 1811. static int
 1812. check_descriptor_callback(time_t now, const or_options_t *options)
 1813. {
 1814. /** How often do we check whether part of our router info has changed in a
 1815. * way that would require an upload? That includes checking whether our IP
 1816. * address has changed. */
 1817. #define CHECK_DESCRIPTOR_INTERVAL (60)
 1818. (void)options;
 1819. /* 2b. Once per minute, regenerate and upload the descriptor if the old
 1820. * one is inaccurate. */
 1821. if (!net_is_disabled()) {
 1822. check_descriptor_bandwidth_changed(now);
 1823. check_descriptor_ipaddress_changed(now);
 1824. mark_my_descriptor_dirty_if_too_old(now);
 1825. consider_publishable_server(0);
 1826. /* If any networkstatus documents are no longer recent, we need to
 1827. * update all the descriptors' running status. */
 1828. /* Remove dead routers. */
 1829. /* XXXX This doesn't belong here, but it was here in the pre-
 1830. * XXXX refactoring code. */
 1831. routerlist_remove_old_routers();
 1832. }
 1833. return CHECK_DESCRIPTOR_INTERVAL;
 1834. }
 1835. /**
 1836. * Periodic callback: check whether we're reachable (as a relay), and
 1837. * whether our bandwidth has changed enough that we need to
 1838. * publish a new descriptor.
 1839. */
 1840. static int
 1841. check_for_reachability_bw_callback(time_t now, const or_options_t *options)
 1842. {
 1843. /* XXXX This whole thing was stuck in the middle of what is now
 1844. * XXXX check_descriptor_callback. I'm not sure it's right. */
 1845. static int dirport_reachability_count = 0;
 1846. /* also, check religiously for reachability, if it's within the first
 1847. * 20 minutes of our uptime. */
 1848. if (server_mode(options) &&
 1849. (have_completed_a_circuit() || !any_predicted_circuits(now)) &&
 1850. !net_is_disabled()) {
 1851. if (stats_n_seconds_working < TIMEOUT_UNTIL_UNREACHABILITY_COMPLAINT) {
 1852. consider_testing_reachability(1, dirport_reachability_count==0);
 1853. if (++dirport_reachability_count > 5)
 1854. dirport_reachability_count = 0;
 1855. return 1;
 1856. } else {
 1857. /* If we haven't checked for 12 hours and our bandwidth estimate is
 1858. * low, do another bandwidth test. This is especially important for
 1859. * bridges, since they might go long periods without much use. */
 1860. const routerinfo_t *me = router_get_my_routerinfo();
 1861. static int first_time = 1;
 1862. if (!first_time && me &&
 1863. me->bandwidthcapacity < me->bandwidthrate &&
 1864. me->bandwidthcapacity < 51200) {
 1865. reset_bandwidth_test();
 1866. }
 1867. first_time = 0;
 1868. #define BANDWIDTH_RECHECK_INTERVAL (12*60*60)
 1869. return BANDWIDTH_RECHECK_INTERVAL;
 1870. }
 1871. }
 1872. return CHECK_DESCRIPTOR_INTERVAL;
 1873. }
 1874. /**
 1875. * Periodic event: once a minute, (or every second if TestingTorNetwork, or
 1876. * during client bootstrap), check whether we want to download any
 1877. * networkstatus documents. */
 1878. static int
 1879. fetch_networkstatus_callback(time_t now, const or_options_t *options)
 1880. {
 1881. /* How often do we check whether we should download network status
 1882. * documents? */
 1883. const int we_are_bootstrapping = networkstatus_consensus_is_bootstrapping(
 1884. now);
 1885. const int prefer_mirrors = !directory_fetches_from_authorities(
 1886. get_options());
 1887. int networkstatus_dl_check_interval = 60;
 1888. /* check more often when testing, or when bootstrapping from mirrors
 1889. * (connection limits prevent too many connections being made) */
 1890. if (options->TestingTorNetwork
 1891. || (we_are_bootstrapping && prefer_mirrors)) {
 1892. networkstatus_dl_check_interval = 1;
 1893. }
 1894. if (should_delay_dir_fetches(options, NULL))
 1895. return PERIODIC_EVENT_NO_UPDATE;
 1896. update_networkstatus_downloads(now);
 1897. return networkstatus_dl_check_interval;
 1898. }
 1899. /**
 1900. * Periodic callback: Every 60 seconds, we relaunch listeners if any died. */
 1901. static int
 1902. retry_listeners_callback(time_t now, const or_options_t *options)
 1903. {
 1904. (void)now;
 1905. (void)options;
 1906. if (!net_is_disabled()) {
 1907. retry_all_listeners(NULL, NULL, 0);
 1908. return 60;
 1909. }
 1910. return PERIODIC_EVENT_NO_UPDATE;
 1911. }
 1912. /**
 1913. * Periodic callback: as a server, see if we have any old unused circuits
 1914. * that should be expired */
 1915. static int
 1916. expire_old_ciruits_serverside_callback(time_t now, const or_options_t *options)
 1917. {
 1918. (void)options;
 1919. /* every 11 seconds, so not usually the same second as other such events */
 1920. circuit_expire_old_circuits_serverside(now);
 1921. return 11;
 1922. }
 1923. /**
 1924. * Periodic event: if we're an exit, see if our DNS server is telling us
 1925. * obvious lies.
 1926. */
 1927. static int
 1928. check_dns_honesty_callback(time_t now, const or_options_t *options)
 1929. {
 1930. (void)now;
 1931. /* 9. and if we're an exit node, check whether our DNS is telling stories
 1932. * to us. */
 1933. if (net_is_disabled() ||
 1934. ! public_server_mode(options) ||
 1935. router_my_exit_policy_is_reject_star())
 1936. return PERIODIC_EVENT_NO_UPDATE;
 1937. static int first_time = 1;
 1938. if (first_time) {
 1939. /* Don't launch right when we start */
 1940. first_time = 0;
 1941. return crypto_rand_int_range(60, 180);
 1942. }
 1943. dns_launch_correctness_checks();
 1944. return 12*3600 + crypto_rand_int(12*3600);
 1945. }
 1946. /**
 1947. * Periodic callback: if we're the bridge authority, write a networkstatus
 1948. * file to disk.
 1949. */
 1950. static int
 1951. write_bridge_ns_callback(time_t now, const or_options_t *options)
 1952. {
 1953. /* 10. write bridge networkstatus file to disk */
 1954. if (options->BridgeAuthoritativeDir) {
 1955. networkstatus_dump_bridge_status_to_file(now);
 1956. #define BRIDGE_STATUSFILE_INTERVAL (30*60)
 1957. return BRIDGE_STATUSFILE_INTERVAL;
 1958. }
 1959. return PERIODIC_EVENT_NO_UPDATE;
 1960. }
 1961. /**
 1962. * Periodic callback: poke the tor-fw-helper app if we're using one.
 1963. */
 1964. static int
 1965. check_fw_helper_app_callback(time_t now, const or_options_t *options)
 1966. {
 1967. if (net_is_disabled() ||
 1968. ! server_mode(options) ||
 1969. ! options->PortForwarding ||
 1970. options->NoExec) {
 1971. return PERIODIC_EVENT_NO_UPDATE;
 1972. }
 1973. /* 11. check the port forwarding app */
 1974. #define PORT_FORWARDING_CHECK_INTERVAL 5
 1975. smartlist_t *ports_to_forward = get_list_of_ports_to_forward();
 1976. if (ports_to_forward) {
 1977. tor_check_port_forwarding(options->PortForwardingHelper,
 1978. ports_to_forward,
 1979. now);
 1980. SMARTLIST_FOREACH(ports_to_forward, char *, cp, tor_free(cp));
 1981. smartlist_free(ports_to_forward);
 1982. }
 1983. return PORT_FORWARDING_CHECK_INTERVAL;
 1984. }
 1985. /**
 1986. * Periodic callback: write the heartbeat message in the logs.
 1987. *
 1988. * If writing the heartbeat message to the logs fails for some reason, retry
 1989. * again after <b>MIN_HEARTBEAT_PERIOD</b> seconds.
 1990. */
 1991. static int
 1992. heartbeat_callback(time_t now, const or_options_t *options)
 1993. {
 1994. static int first = 1;
 1995. /* Check if heartbeat is disabled */
 1996. if (!options->HeartbeatPeriod) {
 1997. return PERIODIC_EVENT_NO_UPDATE;
 1998. }
 1999. /* Skip the first one. */
 2000. if (first) {
 2001. first = 0;
 2002. return options->HeartbeatPeriod;
 2003. }
 2004. /* Write the heartbeat message */
 2005. if (log_heartbeat(now) == 0) {
 2006. return options->HeartbeatPeriod;
 2007. } else {
 2008. /* If we couldn't write the heartbeat log message, try again in the minimum
 2009. * interval of time. */
 2010. return MIN_HEARTBEAT_PERIOD;
 2011. }
 2012. }
 2013. #define CDM_CLEAN_CALLBACK_INTERVAL 600
 2014. static int
 2015. clean_consdiffmgr_callback(time_t now, const or_options_t *options)
 2016. {
 2017. (void)now;
 2018. if (server_mode(options)) {
 2019. consdiffmgr_cleanup();
 2020. }
 2021. return CDM_CLEAN_CALLBACK_INTERVAL;
 2022. }
 2023. /*
 2024. * Periodic callback: Run scheduled events for HS service. This is called
 2025. * every second.
 2026. */
 2027. static int
 2028. hs_service_callback(time_t now, const or_options_t *options)
 2029. {
 2030. (void) options;
 2031. /* We need to at least be able to build circuits and that we actually have
 2032. * a working network. */
 2033. if (!have_completed_a_circuit() || net_is_disabled() ||
 2034. networkstatus_get_live_consensus(now) == NULL) {
 2035. goto end;
 2036. }
 2037. hs_service_run_scheduled_events(now);
 2038. end:
 2039. /* Every 1 second. */
 2040. return 1;
 2041. }
 2042. /** Timer: used to invoke second_elapsed_callback() once per second. */
 2043. static periodic_timer_t *second_timer = NULL;
 2044. /** Number of libevent errors in the last second: we die if we get too many. */
 2045. static int n_libevent_errors = 0;
 2046. /** Libevent callback: invoked once every second. */
 2047. static void
 2048. second_elapsed_callback(periodic_timer_t *timer, void *arg)
 2049. {
 2050. /* XXXX This could be sensibly refactored into multiple callbacks, and we
 2051. * could use Libevent's timers for this rather than checking the current
 2052. * time against a bunch of timeouts every second. */
 2053. static time_t current_second = 0;
 2054. time_t now;
 2055. size_t bytes_written;
 2056. size_t bytes_read;
 2057. int seconds_elapsed;
 2058. const or_options_t *options = get_options();
 2059. (void)timer;
 2060. (void)arg;
 2061. n_libevent_errors = 0;
 2062. /* log_notice(LD_GENERAL, "Tick."); */
 2063. now = time(NULL);
 2064. update_approx_time(now);
 2065. /* the second has rolled over. check more stuff. */
 2066. seconds_elapsed = current_second ? (int)(now - current_second) : 0;
 2067. bytes_read = (size_t)(stats_n_bytes_read - stats_prev_n_read);
 2068. bytes_written = (size_t)(stats_n_bytes_written - stats_prev_n_written);
 2069. stats_prev_n_read = stats_n_bytes_read;
 2070. stats_prev_n_written = stats_n_bytes_written;
 2071. control_event_bandwidth_used((uint32_t)bytes_read,(uint32_t)bytes_written);
 2072. control_event_stream_bandwidth_used();
 2073. control_event_conn_bandwidth_used();
 2074. control_event_circ_bandwidth_used();
 2075. control_event_circuit_cell_stats();
 2076. if (server_mode(options) &&
 2077. !net_is_disabled() &&
 2078. seconds_elapsed > 0 &&
 2079. have_completed_a_circuit() &&
 2080. stats_n_seconds_working / TIMEOUT_UNTIL_UNREACHABILITY_COMPLAINT !=
 2081. (stats_n_seconds_working+seconds_elapsed) /
 2082. TIMEOUT_UNTIL_UNREACHABILITY_COMPLAINT) {
 2083. /* every 20 minutes, check and complain if necessary */
 2084. const routerinfo_t *me = router_get_my_routerinfo();
 2085. if (me && !check_whether_orport_reachable(options)) {
 2086. char *address = tor_dup_ip(me->addr);
 2087. log_warn(LD_CONFIG,"Your server (%s:%d) has not managed to confirm that "
 2088. "its ORPort is reachable. Relays do not publish descriptors "
 2089. "until their ORPort and DirPort are reachable. Please check "
 2090. "your firewalls, ports, address, /etc/hosts file, etc.",
 2091. address, me->or_port);
 2092. control_event_server_status(LOG_WARN,
 2093. "REACHABILITY_FAILED ORADDRESS=%s:%d",
 2094. address, me->or_port);
 2095. tor_free(address);
 2096. }
 2097. if (me && !check_whether_dirport_reachable(options)) {
 2098. char *address = tor_dup_ip(me->addr);
 2099. log_warn(LD_CONFIG,
 2100. "Your server (%s:%d) has not managed to confirm that its "
 2101. "DirPort is reachable. Relays do not publish descriptors "
 2102. "until their ORPort and DirPort are reachable. Please check "
 2103. "your firewalls, ports, address, /etc/hosts file, etc.",
 2104. address, me->dir_port);
 2105. control_event_server_status(LOG_WARN,
 2106. "REACHABILITY_FAILED DIRADDRESS=%s:%d",
 2107. address, me->dir_port);
 2108. tor_free(address);
 2109. }
 2110. }
 2111. /** If more than this many seconds have elapsed, probably the clock
 2112. * jumped: doesn't count. */
 2113. #define NUM_JUMPED_SECONDS_BEFORE_WARN 100
 2114. if (seconds_elapsed < -NUM_JUMPED_SECONDS_BEFORE_WARN ||
 2115. seconds_elapsed >= NUM_JUMPED_SECONDS_BEFORE_WARN) {
 2116. circuit_note_clock_jumped(seconds_elapsed);
 2117. } else if (seconds_elapsed > 0)
 2118. stats_n_seconds_working += seconds_elapsed;
 2119. run_scheduled_events(now);
 2120. current_second = now; /* remember which second it is, for next time */
 2121. }
 2122. #ifdef HAVE_SYSTEMD_209
 2123. static periodic_timer_t *systemd_watchdog_timer = NULL;
 2124. /** Libevent callback: invoked to reset systemd watchdog. */
 2125. static void
 2126. systemd_watchdog_callback(periodic_timer_t *timer, void *arg)
 2127. {
 2128. (void)timer;
 2129. (void)arg;
 2130. sd_notify(0, "WATCHDOG=1");
 2131. }
 2132. #endif /* defined(HAVE_SYSTEMD_209) */
 2133. /** Timer: used to invoke refill_callback(). */
 2134. static periodic_timer_t *refill_timer = NULL;
 2135. /** Libevent callback: invoked periodically to refill token buckets
 2136. * and count r/w bytes. */
 2137. static void
 2138. refill_callback(periodic_timer_t *timer, void *arg)
 2139. {
 2140. static struct timeval current_millisecond;
 2141. struct timeval now;
 2142. size_t bytes_written;
 2143. size_t bytes_read;
 2144. int milliseconds_elapsed = 0;
 2145. int seconds_rolled_over = 0;
 2146. const or_options_t *options = get_options();
 2147. (void)timer;
 2148. (void)arg;
 2149. tor_gettimeofday(&now);
 2150. /* If this is our first time, no time has passed. */
 2151. if (current_millisecond.tv_sec) {
 2152. long mdiff = tv_mdiff(&current_millisecond, &now);
 2153. if (mdiff > INT_MAX)
 2154. mdiff = INT_MAX;
 2155. milliseconds_elapsed = (int)mdiff;
 2156. seconds_rolled_over = (int)(now.tv_sec - current_millisecond.tv_sec);
 2157. }
 2158. bytes_written = stats_prev_global_write_bucket - global_write_bucket;
 2159. bytes_read = stats_prev_global_read_bucket - global_read_bucket;
 2160. stats_n_bytes_read += bytes_read;
 2161. stats_n_bytes_written += bytes_written;
 2162. if (accounting_is_enabled(options) && milliseconds_elapsed >= 0)
 2163. accounting_add_bytes(bytes_read, bytes_written, seconds_rolled_over);
 2164. if (milliseconds_elapsed > 0)
 2165. connection_bucket_refill(milliseconds_elapsed, (time_t)now.tv_sec);
 2166. stats_prev_global_read_bucket = global_read_bucket;
 2167. stats_prev_global_write_bucket = global_write_bucket;
 2168. current_millisecond = now; /* remember what time it is, for next time */
 2169. }
 2170. #ifndef _WIN32
 2171. /** Called when a possibly ignorable libevent error occurs; ensures that we
 2172. * don't get into an infinite loop by ignoring too many errors from
 2173. * libevent. */
 2174. static int
 2175. got_libevent_error(void)
 2176. {
 2177. if (++n_libevent_errors > 8) {
 2178. log_err(LD_NET, "Too many libevent errors in one second; dying");
 2179. return -1;
 2180. }
 2181. return 0;
 2182. }
 2183. #endif /* !defined(_WIN32) */
 2184. #define UPTIME_CUTOFF_FOR_NEW_BANDWIDTH_TEST (6*60*60)
 2185. /** Called when our IP address seems to have changed. <b>at_interface</b>
 2186. * should be true if we detected a change in our interface, and false if we
 2187. * detected a change in our published address. */
 2188. void
 2189. ip_address_changed(int at_interface)
 2190. {
 2191. const or_options_t *options = get_options();
 2192. int server = server_mode(options);
 2193. int exit_reject_interfaces = (server && options->ExitRelay
 2194. && options->ExitPolicyRejectLocalInterfaces);
 2195. if (at_interface) {
 2196. if (! server) {
 2197. /* Okay, change our keys. */
 2198. if (init_keys_client() < 0)
 2199. log_warn(LD_GENERAL, "Unable to rotate keys after IP change!");
 2200. }
 2201. } else {
 2202. if (server) {
 2203. if (stats_n_seconds_working > UPTIME_CUTOFF_FOR_NEW_BANDWIDTH_TEST)
 2204. reset_bandwidth_test();
 2205. stats_n_seconds_working = 0;
 2206. router_reset_reachability();
 2207. }
 2208. }
 2209. /* Exit relays incorporate interface addresses in their exit policies when
 2210. * ExitPolicyRejectLocalInterfaces is set */
 2211. if (exit_reject_interfaces || (server && !at_interface)) {
 2212. mark_my_descriptor_dirty("IP address changed");
 2213. }
 2214. dns_servers_relaunch_checks();
 2215. }
 2216. /** Forget what we've learned about the correctness of our DNS servers, and
 2217. * start learning again. */
 2218. void
 2219. dns_servers_relaunch_checks(void)
 2220. {
 2221. if (server_mode(get_options())) {
 2222. dns_reset_correctness_checks();
 2223. if (periodic_events_initialized) {
 2224. tor_assert(check_dns_honesty_event);
 2225. periodic_event_reschedule(check_dns_honesty_event);
 2226. }
 2227. }
 2228. }
 2229. /** Called when we get a SIGHUP: reload configuration files and keys,
 2230. * retry all connections, and so on. */
 2231. static int
 2232. do_hup(void)
 2233. {
 2234. const or_options_t *options = get_options();
 2235. #ifdef USE_DMALLOC
 2236. dmalloc_log_stats();
 2237. dmalloc_log_changed(0, 1, 0, 0);
 2238. #endif
 2239. log_notice(LD_GENERAL,"Received reload signal (hup). Reloading config and "
 2240. "resetting internal state.");
 2241. if (accounting_is_enabled(options))
 2242. accounting_record_bandwidth_usage(time(NULL), get_or_state());
 2243. router_reset_warnings();
 2244. routerlist_reset_warnings();
 2245. /* first, reload config variables, in case they've changed */
 2246. if (options->ReloadTorrcOnSIGHUP) {
 2247. /* no need to provide argc/v, they've been cached in init_from_config */
 2248. int init_rv = options_init_from_torrc(0, NULL);
 2249. if (init_rv < 0) {
 2250. log_err(LD_CONFIG,"Reading config failed--see warnings above. "
 2251. "For usage, try -h.");
 2252. return -1;
 2253. } else if (BUG(init_rv > 0)) {
 2254. // LCOV_EXCL_START
 2255. /* This should be impossible: the only "return 1" cases in
 2256. * options_init_from_torrc are ones caused by command-line arguments;
 2257. * but they can't change while Tor is running. */
 2258. return -1;
 2259. // LCOV_EXCL_STOP
 2260. }
 2261. options = get_options(); /* they have changed now */
 2262. /* Logs are only truncated the first time they are opened, but were
 2263. probably intended to be cleaned up on signal. */
 2264. if (options->TruncateLogFile)
 2265. truncate_logs();
 2266. } else {
 2267. char *msg = NULL;
 2268. log_notice(LD_GENERAL, "Not reloading config file: the controller told "
 2269. "us not to.");
 2270. /* Make stuff get rescanned, reloaded, etc. */
 2271. if (set_options((or_options_t*)options, &msg) < 0) {
 2272. if (!msg)
 2273. msg = tor_strdup("Unknown error");
 2274. log_warn(LD_GENERAL, "Unable to re-set previous options: %s", msg);
 2275. tor_free(msg);
 2276. }
 2277. }
 2278. if (authdir_mode(options)) {
 2279. /* reload the approved-routers file */
 2280. if (dirserv_load_fingerprint_file() < 0) {
 2281. /* warnings are logged from dirserv_load_fingerprint_file() directly */
 2282. log_info(LD_GENERAL, "Error reloading fingerprints. "
 2283. "Continuing with old list.");
 2284. }
 2285. }
 2286. /* Rotate away from the old dirty circuits. This has to be done
 2287. * after we've read the new options, but before we start using
 2288. * circuits for directory fetches. */
 2289. circuit_mark_all_dirty_circs_as_unusable();
 2290. /* retry appropriate downloads */
 2291. router_reset_status_download_failures();
 2292. router_reset_descriptor_download_failures();
 2293. if (!net_is_disabled())
 2294. update_networkstatus_downloads(time(NULL));
 2295. /* We'll retry routerstatus downloads in about 10 seconds; no need to
 2296. * force a retry there. */
 2297. if (server_mode(options)) {
 2298. /* Maybe we've been given a new ed25519 key or certificate?
 2299. */
 2300. time_t now = approx_time();
 2301. int new_signing_key = load_ed_keys(options, now);
 2302. if (new_signing_key < 0 ||
 2303. generate_ed_link_cert(options, now, new_signing_key > 0)) {
 2304. log_warn(LD_OR, "Problem reloading Ed25519 keys; still using old keys.");
 2305. }
 2306. /* Update cpuworker and dnsworker processes, so they get up-to-date
 2307. * configuration options. */
 2308. cpuworkers_rotate_keyinfo();
 2309. dns_reset();
 2310. }
 2311. return 0;
 2312. }
 2313. /** Tor main loop. */
 2314. int
 2315. do_main_loop(void)
 2316. {
 2317. time_t now;
 2318. /* initialize the periodic events first, so that code that depends on the
 2319. * events being present does not assert.
 2320. */
 2321. if (! periodic_events_initialized) {
 2322. initialize_periodic_events();
 2323. }
 2324. /* initialize dns resolve map, spawn workers if needed */
 2325. if (dns_init() < 0) {
 2326. if (get_options()->ServerDNSAllowBrokenConfig)
 2327. log_warn(LD_GENERAL, "Couldn't set up any working nameservers. "
 2328. "Network not up yet? Will try again soon.");
 2329. else {
 2330. log_err(LD_GENERAL,"Error initializing dns subsystem; exiting. To "
 2331. "retry instead, set the ServerDNSAllowBrokenResolvConf option.");
 2332. }
 2333. }
 2334. handle_signals();
 2335. monotime_init();
 2336. timers_initialize();
 2337. /* load the private keys, if we're supposed to have them, and set up the
 2338. * TLS context. */
 2339. if (! client_identity_key_is_set()) {
 2340. if (init_keys() < 0) {
 2341. log_err(LD_OR, "Error initializing keys; exiting");
 2342. return -1;
 2343. }
 2344. }
 2345. /* Set up our buckets */
 2346. connection_bucket_init();
 2347. stats_prev_global_read_bucket = global_read_bucket;
 2348. stats_prev_global_write_bucket = global_write_bucket;
 2349. /* initialize the bootstrap status events to know we're starting up */
 2350. control_event_bootstrap(BOOTSTRAP_STATUS_STARTING, 0);
 2351. /* Initialize the keypinning log. */
 2352. if (authdir_mode_v3(get_options())) {
 2353. char *fname = get_datadir_fname("key-pinning-journal");
 2354. int r = 0;
 2355. if (keypin_load_journal(fname)<0) {
 2356. log_err(LD_DIR, "Error loading key-pinning journal: %s",strerror(errno));
 2357. r = -1;
 2358. }
 2359. if (keypin_open_journal(fname)<0) {
 2360. log_err(LD_DIR, "Error opening key-pinning journal: %s",strerror(errno));
 2361. r = -1;
 2362. }
 2363. tor_free(fname);
 2364. if (r)
 2365. return r;
 2366. }
 2367. {
 2368. /* This is the old name for key-pinning-journal. These got corrupted
 2369. * in a couple of cases by #16530, so we started over. See #16580 for
 2370. * the rationale and for other options we didn't take. We can remove
 2371. * this code once all the authorities that ran 0.2.7.1-alpha-dev are
 2372. * upgraded.
 2373. */
 2374. char *fname = get_datadir_fname("key-pinning-entries");
 2375. unlink(fname);
 2376. tor_free(fname);
 2377. }
 2378. if (trusted_dirs_reload_certs()) {
 2379. log_warn(LD_DIR,
 2380. "Couldn't load all cached v3 certificates. Starting anyway.");
 2381. }
 2382. if (router_reload_consensus_networkstatus()) {
 2383. return -1;
 2384. }
 2385. /* load the routers file, or assign the defaults. */
 2386. if (router_reload_router_list()) {
 2387. return -1;
 2388. }
 2389. /* load the networkstatuses. (This launches a download for new routers as
 2390. * appropriate.)
 2391. */
 2392. now = time(NULL);
 2393. directory_info_has_arrived(now, 1, 0);
 2394. if (server_mode(get_options())) {
 2395. /* launch cpuworkers. Need to do this *after* we've read the onion key. */
 2396. cpu_init();
 2397. }
 2398. consdiffmgr_enable_background_compression();
 2399. /* Setup shared random protocol subsystem. */
 2400. if (authdir_mode_v3(get_options())) {
 2401. if (sr_init(1) < 0) {
 2402. return -1;
 2403. }
 2404. }
 2405. /* set up once-a-second callback. */
 2406. if (! second_timer) {
 2407. struct timeval one_second;
 2408. one_second.tv_sec = 1;
 2409. one_second.tv_usec = 0;
 2410. second_timer = periodic_timer_new(tor_libevent_get_base(),
 2411. &one_second,
 2412. second_elapsed_callback,
 2413. NULL);
 2414. tor_assert(second_timer);
 2415. }
 2416. #ifdef HAVE_SYSTEMD_209
 2417. uint64_t watchdog_delay;
 2418. /* set up systemd watchdog notification. */
 2419. if (sd_watchdog_enabled(1, &watchdog_delay) > 0) {
 2420. if (! systemd_watchdog_timer) {
 2421. struct timeval watchdog;
 2422. /* The manager will "act on" us if we don't send them a notification
 2423. * every 'watchdog_delay' microseconds. So, send notifications twice
 2424. * that often. */
 2425. watchdog_delay /= 2;
 2426. watchdog.tv_sec = watchdog_delay / 1000000;
 2427. watchdog.tv_usec = watchdog_delay % 1000000;
 2428. systemd_watchdog_timer = periodic_timer_new(tor_libevent_get_base(),
 2429. &watchdog,
 2430. systemd_watchdog_callback,
 2431. NULL);
 2432. tor_assert(systemd_watchdog_timer);
 2433. }
 2434. }
 2435. #endif /* defined(HAVE_SYSTEMD_209) */
 2436. if (!refill_timer) {
 2437. struct timeval refill_interval;
 2438. int msecs = get_options()->TokenBucketRefillInterval;
 2439. refill_interval.tv_sec = msecs/1000;
 2440. refill_interval.tv_usec = (msecs%1000)*1000;
 2441. refill_timer = periodic_timer_new(tor_libevent_get_base(),
 2442. &refill_interval,
 2443. refill_callback,
 2444. NULL);
 2445. tor_assert(refill_timer);
 2446. }
 2447. #ifdef HAVE_SYSTEMD
 2448. {
 2449. const int r = sd_notify(0, "READY=1");
 2450. if (r < 0) {
 2451. log_warn(LD_GENERAL, "Unable to send readiness to systemd: %s",
 2452. strerror(r));
 2453. } else if (r > 0) {
 2454. log_notice(LD_GENERAL, "Signaled readiness to systemd");
 2455. } else {
 2456. log_info(LD_GENERAL, "Systemd NOTIFY_SOCKET not present.");
 2457. }
 2458. }
 2459. #endif /* defined(HAVE_SYSTEMD) */
 2460. main_loop_should_exit = 0;
 2461. main_loop_exit_value = 0;
 2462. #ifdef ENABLE_RESTART_DEBUGGING
 2463. {
 2464. static int first_time = 1;
 2465. if (first_time && getenv("TOR_DEBUG_RESTART")) {
 2466. first_time = 0;
 2467. const char *sec_str = getenv("TOR_DEBUG_RESTART_AFTER_SECONDS");
 2468. long sec;
 2469. int sec_ok=0;
 2470. if (sec_str &&
 2471. (sec = tor_parse_long(sec_str, 10, 0, INT_MAX, &sec_ok, NULL)) &&
 2472. sec_ok) {
 2473. /* Okay, we parsed the seconds. */
 2474. } else {
 2475. sec = 5;
 2476. }
 2477. struct timeval restart_after = { (time_t) sec, 0 };
 2478. tor_shutdown_event_loop_for_restart_event =
 2479. tor_evtimer_new(tor_libevent_get_base(),
 2480. tor_shutdown_event_loop_for_restart_cb, NULL);
 2481. event_add(tor_shutdown_event_loop_for_restart_event, &restart_after);
 2482. }
 2483. }
 2484. #endif
 2485. return run_main_loop_until_done();
 2486. }
 2487. /**
 2488. * Run the main loop a single time. Return 0 for "exit"; -1 for "exit with
 2489. * error", and 1 for "run this again."
 2490. */
 2491. static int
 2492. run_main_loop_once(void)
 2493. {
 2494. int loop_result;
 2495. if (nt_service_is_stopping())
 2496. return 0;
 2497. if (main_loop_should_exit)
 2498. return 0;
 2499. #ifndef _WIN32
 2500. /* Make it easier to tell whether libevent failure is our fault or not. */
 2501. errno = 0;
 2502. #endif
 2503. /* All active linked conns should get their read events activated,
 2504. * so that libevent knows to run their callbacks. */
 2505. SMARTLIST_FOREACH(active_linked_connection_lst, connection_t *, conn,
 2506. event_active(conn->read_event, EV_READ, 1));
 2507. if (get_options()->MainloopStats) {
 2508. /* We always enforce that EVLOOP_ONCE is passed to event_base_loop() if we
 2509. * are collecting main loop statistics. */
 2510. called_loop_once = 1;
 2511. } else {
 2512. called_loop_once = smartlist_len(active_linked_connection_lst) ? 1 : 0;
 2513. }
 2514. /* Make sure we know (about) what time it is. */
 2515. update_approx_time(time(NULL));
 2516. /* Here it is: the main loop. Here we tell Libevent to poll until we have
 2517. * an event, or the second ends, or until we have some active linked
 2518. * connections to trigger events for. Libevent will wait till one
 2519. * of these happens, then run all the appropriate callbacks. */
 2520. loop_result = event_base_loop(tor_libevent_get_base(),
 2521. called_loop_once ? EVLOOP_ONCE : 0);
 2522. if (get_options()->MainloopStats) {
 2523. /* Update our main loop counters. */
 2524. if (loop_result == 0) {
 2525. // The call was successful.
 2526. increment_main_loop_success_count();
 2527. } else if (loop_result == -1) {
 2528. // The call was erroneous.
 2529. increment_main_loop_error_count();
 2530. } else if (loop_result == 1) {
 2531. // The call didn't have any active or pending events
 2532. // to handle.
 2533. increment_main_loop_idle_count();
 2534. }
 2535. }
 2536. /* Oh, the loop failed. That might be an error that we need to
 2537. * catch, but more likely, it's just an interrupted poll() call or something,
 2538. * and we should try again. */
 2539. if (loop_result < 0) {
 2540. int e = tor_socket_errno(-1);
 2541. /* let the program survive things like ^z */
 2542. if (e != EINTR && !ERRNO_IS_EINPROGRESS(e)) {
 2543. log_err(LD_NET,"libevent call with %s failed: %s [%d]",
 2544. tor_libevent_get_method(), tor_socket_strerror(e), e);
 2545. return -1;
 2546. #ifndef _WIN32
 2547. } else if (e == EINVAL) {
 2548. log_warn(LD_NET, "EINVAL from libevent: should you upgrade libevent?");
 2549. if (got_libevent_error())
 2550. return -1;
 2551. #endif /* !defined(_WIN32) */
 2552. } else {
 2553. tor_assert_nonfatal_once(! ERRNO_IS_EINPROGRESS(e));
 2554. log_debug(LD_NET,"libevent call interrupted.");
 2555. /* You can't trust the results of this poll(). Go back to the
 2556. * top of the big for loop. */
 2557. return 1;
 2558. }
 2559. }
 2560. if (main_loop_should_exit)
 2561. return 0;
 2562. /* And here is where we put callbacks that happen "every time the event loop
 2563. * runs." They must be very fast, or else the whole Tor process will get
 2564. * slowed down.
 2565. *
 2566. * Note that this gets called once per libevent loop, which will make it
 2567. * happen once per group of events that fire, or once per second. */
 2568. /* If there are any pending client connections, try attaching them to
 2569. * circuits (if we can.) This will be pretty fast if nothing new is
 2570. * pending.
 2571. */
 2572. connection_ap_attach_pending(0);
 2573. return 1;
 2574. }
 2575. /** Run the run_main_loop_once() function until it declares itself done,
 2576. * and return its final return value.
 2577. *
 2578. * Shadow won't invoke this function, so don't fill it up with things.
 2579. */
 2580. static int
 2581. run_main_loop_until_done(void)
 2582. {
 2583. int loop_result = 1;
 2584. do {
 2585. loop_result = run_main_loop_once();
 2586. } while (loop_result == 1);
 2587. if (main_loop_should_exit)
 2588. return main_loop_exit_value;
 2589. else
 2590. return loop_result;
 2591. }
 2592. /** Libevent callback: invoked when we get a signal.
 2593. */
 2594. static void
 2595. signal_callback(evutil_socket_t fd, short events, void *arg)
 2596. {
 2597. const int *sigptr = arg;
 2598. const int sig = *sigptr;
 2599. (void)fd;
 2600. (void)events;
 2601. process_signal(sig);
 2602. }
 2603. /** Do the work of acting on a signal received in <b>sig</b> */
 2604. static void
 2605. process_signal(int sig)
 2606. {
 2607. switch (sig)
 2608. {
 2609. case SIGTERM:
 2610. log_notice(LD_GENERAL,"Catching signal TERM, exiting cleanly.");
 2611. tor_shutdown_event_loop_and_exit(0);
 2612. break;
 2613. case SIGINT:
 2614. if (!server_mode(get_options())) { /* do it now */
 2615. log_notice(LD_GENERAL,"Interrupt: exiting cleanly.");
 2616. tor_shutdown_event_loop_and_exit(0);
 2617. return;
 2618. }
 2619. #ifdef HAVE_SYSTEMD
 2620. sd_notify(0, "STOPPING=1");
 2621. #endif
 2622. hibernate_begin_shutdown();
 2623. break;
 2624. #ifdef SIGPIPE
 2625. case SIGPIPE:
 2626. log_debug(LD_GENERAL,"Caught SIGPIPE. Ignoring.");
 2627. break;
 2628. #endif
 2629. case SIGUSR1:
 2630. /* prefer to log it at INFO, but make sure we always see it */
 2631. dumpstats(get_min_log_level()<LOG_INFO ? get_min_log_level() : LOG_INFO);
 2632. control_event_signal(sig);
 2633. break;
 2634. case SIGUSR2:
 2635. switch_logs_debug();
 2636. log_debug(LD_GENERAL,"Caught USR2, going to loglevel debug. "
 2637. "Send HUP to change back.");
 2638. control_event_signal(sig);
 2639. break;
 2640. case SIGHUP:
 2641. #ifdef HAVE_SYSTEMD
 2642. sd_notify(0, "RELOADING=1");
 2643. #endif
 2644. if (do_hup() < 0) {
 2645. log_warn(LD_CONFIG,"Restart failed (config error?). Exiting.");
 2646. tor_shutdown_event_loop_and_exit(1);
 2647. return;
 2648. }
 2649. #ifdef HAVE_SYSTEMD
 2650. sd_notify(0, "READY=1");
 2651. #endif
 2652. control_event_signal(sig);
 2653. break;
 2654. #ifdef SIGCHLD
 2655. case SIGCHLD:
 2656. notify_pending_waitpid_callbacks();
 2657. break;
 2658. #endif
 2659. case SIGNEWNYM: {
 2660. time_t now = time(NULL);
 2661. if (time_of_last_signewnym + MAX_SIGNEWNYM_RATE > now) {
 2662. signewnym_is_pending = 1;
 2663. log_notice(LD_CONTROL,
 2664. "Rate limiting NEWNYM request: delaying by %d second(s)",
 2665. (int)(MAX_SIGNEWNYM_RATE+time_of_last_signewnym-now));
 2666. } else {
 2667. signewnym_impl(now);
 2668. }
 2669. break;
 2670. }
 2671. case SIGCLEARDNSCACHE:
 2672. addressmap_clear_transient();
 2673. control_event_signal(sig);
 2674. break;
 2675. case SIGHEARTBEAT:
 2676. log_heartbeat(time(NULL));
 2677. control_event_signal(sig);
 2678. break;
 2679. }
 2680. }
 2681. /** Returns Tor's uptime. */
 2682. MOCK_IMPL(long,
 2683. get_uptime,(void))
 2684. {
 2685. return stats_n_seconds_working;
 2686. }
 2687. /**
 2688. * Write current memory usage information to the log.
 2689. */
 2690. static void
 2691. dumpmemusage(int severity)
 2692. {
 2693. connection_dump_buffer_mem_stats(severity);
 2694. tor_log(severity, LD_GENERAL, "In rephist: "U64_FORMAT" used by %d Tors.",
 2695. U64_PRINTF_ARG(rephist_total_alloc), rephist_total_num);
 2696. dump_routerlist_mem_usage(severity);
 2697. dump_cell_pool_usage(severity);
 2698. dump_dns_mem_usage(severity);
 2699. tor_log_mallinfo(severity);
 2700. }
 2701. /** Write all statistics to the log, with log level <b>severity</b>. Called
 2702. * in response to a SIGUSR1. */
 2703. static void
 2704. dumpstats(int severity)
 2705. {
 2706. time_t now = time(NULL);
 2707. time_t elapsed;
 2708. size_t rbuf_cap, wbuf_cap, rbuf_len, wbuf_len;
 2709. tor_log(severity, LD_GENERAL, "Dumping stats:");
 2710. SMARTLIST_FOREACH_BEGIN(connection_array, connection_t *, conn) {
 2711. int i = conn_sl_idx;
 2712. tor_log(severity, LD_GENERAL,
 2713. "Conn %d (socket %d) type %d (%s), state %d (%s), created %d secs ago",
 2714. i, (int)conn->s, conn->type, conn_type_to_string(conn->type),
 2715. conn->state, conn_state_to_string(conn->type, conn->state),
 2716. (int)(now - conn->timestamp_created));
 2717. if (!connection_is_listener(conn)) {
 2718. tor_log(severity,LD_GENERAL,
 2719. "Conn %d is to %s:%d.", i,
 2720. safe_str_client(conn->address),
 2721. conn->port);
 2722. tor_log(severity,LD_GENERAL,
 2723. "Conn %d: %d bytes waiting on inbuf (len %d, last read %d secs ago)",
 2724. i,
 2725. (int)connection_get_inbuf_len(conn),
 2726. (int)buf_allocation(conn->inbuf),
 2727. (int)(now - conn->timestamp_lastread));
 2728. tor_log(severity,LD_GENERAL,
 2729. "Conn %d: %d bytes waiting on outbuf "
 2730. "(len %d, last written %d secs ago)",i,
 2731. (int)connection_get_outbuf_len(conn),
 2732. (int)buf_allocation(conn->outbuf),
 2733. (int)(now - conn->timestamp_lastwritten));
 2734. if (conn->type == CONN_TYPE_OR) {
 2735. or_connection_t *or_conn = TO_OR_CONN(conn);
 2736. if (or_conn->tls) {
 2737. if (tor_tls_get_buffer_sizes(or_conn->tls, &rbuf_cap, &rbuf_len,
 2738. &wbuf_cap, &wbuf_len) == 0) {
 2739. tor_log(severity, LD_GENERAL,
 2740. "Conn %d: %d/%d bytes used on OpenSSL read buffer; "
 2741. "%d/%d bytes used on write buffer.",
 2742. i, (int)rbuf_len, (int)rbuf_cap, (int)wbuf_len, (int)wbuf_cap);
 2743. }
 2744. }
 2745. }
 2746. }
 2747. circuit_dump_by_conn(conn, severity); /* dump info about all the circuits
 2748. * using this conn */
 2749. } SMARTLIST_FOREACH_END(conn);
 2750. channel_dumpstats(severity);
 2751. channel_listener_dumpstats(severity);
 2752. tor_log(severity, LD_NET,
 2753. "Cells processed: "U64_FORMAT" padding\n"
 2754. " "U64_FORMAT" create\n"
 2755. " "U64_FORMAT" created\n"
 2756. " "U64_FORMAT" relay\n"
 2757. " ("U64_FORMAT" relayed)\n"
 2758. " ("U64_FORMAT" delivered)\n"
 2759. " "U64_FORMAT" destroy",
 2760. U64_PRINTF_ARG(stats_n_padding_cells_processed),
 2761. U64_PRINTF_ARG(stats_n_create_cells_processed),
 2762. U64_PRINTF_ARG(stats_n_created_cells_processed),
 2763. U64_PRINTF_ARG(stats_n_relay_cells_processed),
 2764. U64_PRINTF_ARG(stats_n_relay_cells_relayed),
 2765. U64_PRINTF_ARG(stats_n_relay_cells_delivered),
 2766. U64_PRINTF_ARG(stats_n_destroy_cells_processed));
 2767. if (stats_n_data_cells_packaged)
 2768. tor_log(severity,LD_NET,"Average packaged cell fullness: %2.3f%%",
 2769. 100*(U64_TO_DBL(stats_n_data_bytes_packaged) /
 2770. U64_TO_DBL(stats_n_data_cells_packaged*RELAY_PAYLOAD_SIZE)) );
 2771. if (stats_n_data_cells_received)
 2772. tor_log(severity,LD_NET,"Average delivered cell fullness: %2.3f%%",
 2773. 100*(U64_TO_DBL(stats_n_data_bytes_received) /
 2774. U64_TO_DBL(stats_n_data_cells_received*RELAY_PAYLOAD_SIZE)) );
 2775. cpuworker_log_onionskin_overhead(severity, ONION_HANDSHAKE_TYPE_TAP, "TAP");
 2776. cpuworker_log_onionskin_overhead(severity, ONION_HANDSHAKE_TYPE_NTOR,"ntor");
 2777. if (now - time_of_process_start >= 0)
 2778. elapsed = now - time_of_process_start;
 2779. else
 2780. elapsed = 0;
 2781. if (elapsed) {
 2782. tor_log(severity, LD_NET,
 2783. "Average bandwidth: "U64_FORMAT"/%d = %d bytes/sec reading",
 2784. U64_PRINTF_ARG(stats_n_bytes_read),
 2785. (int)elapsed,
 2786. (int) (stats_n_bytes_read/elapsed));
 2787. tor_log(severity, LD_NET,
 2788. "Average bandwidth: "U64_FORMAT"/%d = %d bytes/sec writing",
 2789. U64_PRINTF_ARG(stats_n_bytes_written),
 2790. (int)elapsed,
 2791. (int) (stats_n_bytes_written/elapsed));
 2792. }
 2793. tor_log(severity, LD_NET, "--------------- Dumping memory information:");
 2794. dumpmemusage(severity);
 2795. rep_hist_dump_stats(now,severity);
 2796. rend_service_dump_stats(severity);
 2797. dump_distinct_digest_count(severity);
 2798. }
 2799. /** Called by exit() as we shut down the process.
 2800. */
 2801. static void
 2802. exit_function(void)
 2803. {
 2804. /* NOTE: If we ever daemonize, this gets called immediately. That's
 2805. * okay for now, because we only use this on Windows. */
 2806. #ifdef _WIN32
 2807. WSACleanup();
 2808. #endif
 2809. }
 2810. #ifdef _WIN32
 2811. #define UNIX_ONLY 0
 2812. #else
 2813. #define UNIX_ONLY 1
 2814. #endif
 2815. static struct {
 2816. /** A numeric code for this signal. Must match the signal value if
 2817. * try_to_register is true. */
 2818. int signal_value;
 2819. /** True if we should try to register this signal with libevent and catch
 2820. * corresponding posix signals. False otherwise. */
 2821. int try_to_register;
 2822. /** Pointer to hold the event object constructed for this signal. */
 2823. struct event *signal_event;
 2824. } signal_handlers[] = {
 2825. #ifdef SIGINT
 2826. { SIGINT, UNIX_ONLY, NULL }, /* do a controlled slow shutdown */
 2827. #endif
 2828. #ifdef SIGTERM
 2829. { SIGTERM, UNIX_ONLY, NULL }, /* to terminate now */
 2830. #endif
 2831. #ifdef SIGPIPE
 2832. { SIGPIPE, UNIX_ONLY, NULL }, /* otherwise SIGPIPE kills us */
 2833. #endif
 2834. #ifdef SIGUSR1
 2835. { SIGUSR1, UNIX_ONLY, NULL }, /* dump stats */
 2836. #endif
 2837. #ifdef SIGUSR2
 2838. { SIGUSR2, UNIX_ONLY, NULL }, /* go to loglevel debug */
 2839. #endif
 2840. #ifdef SIGHUP
 2841. { SIGHUP, UNIX_ONLY, NULL }, /* to reload config, retry conns, etc */
 2842. #endif
 2843. #ifdef SIGXFSZ
 2844. { SIGXFSZ, UNIX_ONLY, NULL }, /* handle file-too-big resource exhaustion */
 2845. #endif
 2846. #ifdef SIGCHLD
 2847. { SIGCHLD, UNIX_ONLY, NULL }, /* handle dns/cpu workers that exit */
 2848. #endif
 2849. /* These are controller-only */
 2850. { SIGNEWNYM, 0, NULL },
 2851. { SIGCLEARDNSCACHE, 0, NULL },
 2852. { SIGHEARTBEAT, 0, NULL },
 2853. { -1, -1, NULL }
 2854. };
 2855. /** Set up the signal handler events for this process, and register them
 2856. * with libevent if appropriate. */
 2857. void
 2858. handle_signals(void)
 2859. {
 2860. int i;
 2861. const int enabled = !get_options()->DisableSignalHandlers;
 2862. for (i = 0; signal_handlers[i].signal_value >= 0; ++i) {
 2863. /* Signal handlers are only registered with libevent if they need to catch
 2864. * real POSIX signals. We construct these signal handler events in either
 2865. * case, though, so that controllers can activate them with the SIGNAL
 2866. * command.
 2867. */
 2868. if (enabled && signal_handlers[i].try_to_register) {
 2869. signal_handlers[i].signal_event =
 2870. tor_evsignal_new(tor_libevent_get_base(),
 2871. signal_handlers[i].signal_value,
 2872. signal_callback,
 2873. &signal_handlers[i].signal_value);
 2874. if (event_add(signal_handlers[i].signal_event, NULL))
 2875. log_warn(LD_BUG, "Error from libevent when adding "
 2876. "event for signal %d",
 2877. signal_handlers[i].signal_value);
 2878. } else {
 2879. signal_handlers[i].signal_event =
 2880. tor_event_new(tor_libevent_get_base(), -1,
 2881. EV_SIGNAL, signal_callback,
 2882. &signal_handlers[i].signal_value);
 2883. }
 2884. }
 2885. }
 2886. /* Cause the signal handler for signal_num to be called in the event loop. */
 2887. void
 2888. activate_signal(int signal_num)
 2889. {
 2890. int i;
 2891. for (i = 0; signal_handlers[i].signal_value >= 0; ++i) {
 2892. if (signal_handlers[i].signal_value == signal_num) {
 2893. event_active(signal_handlers[i].signal_event, EV_SIGNAL, 1);
 2894. return;
 2895. }
 2896. }
 2897. }
 2898. /** Main entry point for the Tor command-line client. Return 0 on "success",
 2899. * negative on "failure", and positive on "success and exit".
 2900. */
 2901. int
 2902. tor_init(int argc, char *argv[])
 2903. {
 2904. char progname[256];
 2905. int quiet = 0;
 2906. time_of_process_start = time(NULL);
 2907. init_connection_lists();
 2908. /* Have the log set up with our application name. */
 2909. tor_snprintf(progname, sizeof(progname), "Tor %s", get_version());
 2910. log_set_application_name(progname);
 2911. /* Set up the crypto nice and early */
 2912. if (crypto_early_init() < 0) {
 2913. log_err(LD_GENERAL, "Unable to initialize the crypto subsystem!");
 2914. return -1;
 2915. }
 2916. /* Initialize the history structures. */
 2917. rep_hist_init();
 2918. /* Initialize the service cache. */
 2919. rend_cache_init();
 2920. addressmap_init(); /* Init the client dns cache. Do it always, since it's
 2921. * cheap. */
 2922. /* Initialize the HS subsystem. */
 2923. hs_init();
 2924. {
 2925. /* We search for the "quiet" option first, since it decides whether we
 2926. * will log anything at all to the command line. */
 2927. config_line_t *opts = NULL, *cmdline_opts = NULL;
 2928. const config_line_t *cl;
 2929. (void) config_parse_commandline(argc, argv, 1, &opts, &cmdline_opts);
 2930. for (cl = cmdline_opts; cl; cl = cl->next) {
 2931. if (!strcmp(cl->key, "--hush"))
 2932. quiet = 1;
 2933. if (!strcmp(cl->key, "--quiet") ||
 2934. !strcmp(cl->key, "--dump-config"))
 2935. quiet = 2;
 2936. /* The following options imply --hush */
 2937. if (!strcmp(cl->key, "--version") || !strcmp(cl->key, "--digests") ||
 2938. !strcmp(cl->key, "--list-torrc-options") ||
 2939. !strcmp(cl->key, "--library-versions") ||
 2940. !strcmp(cl->key, "--hash-password") ||
 2941. !strcmp(cl->key, "-h") || !strcmp(cl->key, "--help")) {
 2942. if (quiet < 1)
 2943. quiet = 1;
 2944. }
 2945. }
 2946. config_free_lines(opts);
 2947. config_free_lines(cmdline_opts);
 2948. }
 2949. /* give it somewhere to log to initially */
 2950. switch (quiet) {
 2951. case 2:
 2952. /* no initial logging */
 2953. break;
 2954. case 1:
 2955. add_temp_log(LOG_WARN);
 2956. break;
 2957. default:
 2958. add_temp_log(LOG_NOTICE);
 2959. }
 2960. quiet_level = quiet;
 2961. {
 2962. const char *version = get_version();
 2963. log_notice(LD_GENERAL, "Tor %s running on %s with Libevent %s, "
 2964. "OpenSSL %s, Zlib %s, Liblzma %s, and Libzstd %s.", version,
 2965. get_uname(),
 2966. tor_libevent_get_version_str(),
 2967. crypto_openssl_get_version_str(),
 2968. tor_compress_supports_method(ZLIB_METHOD) ?
 2969. tor_compress_version_str(ZLIB_METHOD) : "N/A",
 2970. tor_compress_supports_method(LZMA_METHOD) ?
 2971. tor_compress_version_str(LZMA_METHOD) : "N/A",
 2972. tor_compress_supports_method(ZSTD_METHOD) ?
 2973. tor_compress_version_str(ZSTD_METHOD) : "N/A");
 2974. log_notice(LD_GENERAL, "Tor can't help you if you use it wrong! "
 2975. "Learn how to be safe at "
 2976. "https://www.torproject.org/download/download#warning");
 2977. if (strstr(version, "alpha") || strstr(version, "beta"))
 2978. log_notice(LD_GENERAL, "This version is not a stable Tor release. "
 2979. "Expect more bugs than usual.");
 2980. }
 2981. #ifdef HAVE_RUST
 2982. char *rust_str = rust_welcome_string();
 2983. if (rust_str != NULL && strlen(rust_str) > 0) {
 2984. log_notice(LD_GENERAL, "%s", rust_str);
 2985. }
 2986. tor_free(rust_str);
 2987. #endif /* defined(HAVE_RUST) */
 2988. if (network_init()<0) {
 2989. log_err(LD_BUG,"Error initializing network; exiting.");
 2990. return -1;
 2991. }
 2992. atexit(exit_function);
 2993. int init_rv = options_init_from_torrc(argc,argv);
 2994. if (init_rv < 0) {
 2995. log_err(LD_CONFIG,"Reading config failed--see warnings above.");
 2996. return -1;
 2997. } else if (init_rv > 0) {
 2998. // We succeeded, and should exit anyway -- probably the user just said
 2999. // "--version" or something like that.
 3000. return 1;
 3001. }
 3002. /* The options are now initialised */
 3003. const or_options_t *options = get_options();
 3004. /* Initialize channelpadding parameters to defaults until we get
 3005. * a consensus */
 3006. channelpadding_new_consensus_params(NULL);
 3007. /* Initialize predicted ports list after loading options */
 3008. predicted_ports_init();
 3009. #ifndef _WIN32
 3010. if (geteuid()==0)
 3011. log_warn(LD_GENERAL,"You are running Tor as root. You don't need to, "
 3012. "and you probably shouldn't.");
 3013. #endif
 3014. if (crypto_global_init(options->HardwareAccel,
 3015. options->AccelName,
 3016. options->AccelDir)) {
 3017. log_err(LD_BUG, "Unable to initialize OpenSSL. Exiting.");
 3018. return -1;
 3019. }
 3020. stream_choice_seed_weak_rng();
 3021. if (tor_init_libevent_rng() < 0) {
 3022. log_warn(LD_NET, "Problem initializing libevent RNG.");
 3023. }
 3024. /* Scan/clean unparseable descroptors; after reading config */
 3025. routerparse_init();
 3026. return 0;
 3027. }
 3028. /** A lockfile structure, used to prevent two Tors from messing with the
 3029. * data directory at once. If this variable is non-NULL, we're holding
 3030. * the lockfile. */
 3031. static tor_lockfile_t *lockfile = NULL;
 3032. /** Try to grab the lock file described in <b>options</b>, if we do not
 3033. * already have it. If <b>err_if_locked</b> is true, warn if somebody else is
 3034. * holding the lock, and exit if we can't get it after waiting. Otherwise,
 3035. * return -1 if we can't get the lockfile. Return 0 on success.
 3036. */
 3037. int
 3038. try_locking(const or_options_t *options, int err_if_locked)
 3039. {
 3040. if (lockfile)
 3041. return 0;
 3042. else {
 3043. char *fname = options_get_datadir_fname(options, "lock");
 3044. int already_locked = 0;
 3045. tor_lockfile_t *lf = tor_lockfile_lock(fname, 0, &already_locked);
 3046. tor_free(fname);
 3047. if (!lf) {
 3048. if (err_if_locked && already_locked) {
 3049. int r;
 3050. log_warn(LD_GENERAL, "It looks like another Tor process is running "
 3051. "with the same data directory. Waiting 5 seconds to see "
 3052. "if it goes away.");
 3053. #ifndef _WIN32
 3054. sleep(5);
 3055. #else
 3056. Sleep(5000);
 3057. #endif
 3058. r = try_locking(options, 0);
 3059. if (r<0) {
 3060. log_err(LD_GENERAL, "No, it's still there. Exiting.");
 3061. return -1;
 3062. }
 3063. return r;
 3064. }
 3065. return -1;
 3066. }
 3067. lockfile = lf;
 3068. return 0;
 3069. }
 3070. }
 3071. /** Return true iff we've successfully acquired the lock file. */
 3072. int
 3073. have_lockfile(void)
 3074. {
 3075. return lockfile != NULL;
 3076. }
 3077. /** If we have successfully acquired the lock file, release it. */
 3078. void
 3079. release_lockfile(void)
 3080. {
 3081. if (lockfile) {
 3082. tor_lockfile_unlock(lockfile);
 3083. lockfile = NULL;
 3084. }
 3085. }
 3086. /** Free all memory that we might have allocated somewhere.
 3087. * If <b>postfork</b>, we are a worker process and we want to free
 3088. * only the parts of memory that we won't touch. If !<b>postfork</b>,
 3089. * Tor is shutting down and we should free everything.
 3090. *
 3091. * Helps us find the real leaks with dmalloc and the like. Also valgrind
 3092. * should then report 0 reachable in its leak report (in an ideal world --
 3093. * in practice libevent, SSL, libc etc never quite free everything). */
 3094. void
 3095. tor_free_all(int postfork)
 3096. {
 3097. if (!postfork) {
 3098. evdns_shutdown(1);
 3099. }
 3100. geoip_free_all();
 3101. dirvote_free_all();
 3102. routerlist_free_all();
 3103. networkstatus_free_all();
 3104. addressmap_free_all();
 3105. dirserv_free_all();
 3106. rend_cache_free_all();
 3107. rend_service_authorization_free_all();
 3108. rep_hist_free_all();
 3109. dns_free_all();
 3110. clear_pending_onions();
 3111. circuit_free_all();
 3112. entry_guards_free_all();
 3113. pt_free_all();
 3114. channel_tls_free_all();
 3115. channel_free_all();
 3116. connection_free_all();
 3117. connection_edge_free_all();
 3118. scheduler_free_all();
 3119. nodelist_free_all();
 3120. microdesc_free_all();
 3121. routerparse_free_all();
 3122. ext_orport_free_all();
 3123. control_free_all();
 3124. sandbox_free_getaddrinfo_cache();
 3125. protover_free_all();
 3126. bridges_free_all();
 3127. consdiffmgr_free_all();
 3128. hs_free_all();
 3129. dos_free_all();
 3130. if (!postfork) {
 3131. config_free_all();
 3132. or_state_free_all();
 3133. router_free_all();
 3134. routerkeys_free_all();
 3135. policies_free_all();
 3136. }
 3137. if (!postfork) {
 3138. tor_tls_free_all();
 3139. #ifndef _WIN32
 3140. tor_getpwnam(NULL);
 3141. #endif
 3142. }
 3143. /* stuff in main.c */
 3144. smartlist_free(connection_array);
 3145. smartlist_free(closeable_connection_lst);
 3146. smartlist_free(active_linked_connection_lst);
 3147. periodic_timer_free(second_timer);
 3148. teardown_periodic_events();
 3149. periodic_timer_free(refill_timer);
 3150. tor_event_free(shutdown_did_not_work_event);
 3151. tor_event_free(initialize_periodic_events_event);
 3152. if (!postfork) {
 3153. release_lockfile();
 3154. }
 3155. tor_libevent_free_all();
 3156. /* Stuff in util.c and address.c*/
 3157. if (!postfork) {
 3158. escaped(NULL);
 3159. esc_router_info(NULL);
 3160. clean_up_backtrace_handler();
 3161. logs_free_all(); /* free log strings. do this last so logs keep working. */
 3162. }
 3163. }
 3164. /**
 3165. * Remove the specified file, and log a warning if the operation fails for
 3166. * any reason other than the file not existing. Ignores NULL filenames.
 3167. */
 3168. void
 3169. tor_remove_file(const char *filename)
 3170. {
 3171. if (filename && tor_unlink(filename) != 0 && errno != ENOENT) {
 3172. log_warn(LD_FS, "Couldn't unlink %s: %s",
 3173. filename, strerror(errno));
 3174. }
 3175. }
 3176. /** Do whatever cleanup is necessary before shutting Tor down. */
 3177. void
 3178. tor_cleanup(void)
 3179. {
 3180. const or_options_t *options = get_options();
 3181. if (options->command == CMD_RUN_TOR) {
 3182. time_t now = time(NULL);
 3183. /* Remove our pid file. We don't care if there was an error when we
 3184. * unlink, nothing we could do about it anyways. */
 3185. tor_remove_file(options->PidFile);
 3186. /* Remove control port file */
 3187. tor_remove_file(options->ControlPortWriteToFile);
 3188. /* Remove cookie authentication file */
 3189. {
 3190. char *cookie_fname = get_controller_cookie_file_name();
 3191. tor_remove_file(cookie_fname);
 3192. tor_free(cookie_fname);
 3193. }
 3194. /* Remove Extended ORPort cookie authentication file */
 3195. {
 3196. char *cookie_fname = get_ext_or_auth_cookie_file_name();
 3197. tor_remove_file(cookie_fname);
 3198. tor_free(cookie_fname);
 3199. }
 3200. if (accounting_is_enabled(options))
 3201. accounting_record_bandwidth_usage(now, get_or_state());
 3202. or_state_mark_dirty(get_or_state(), 0); /* force an immediate save. */
 3203. or_state_save(now);
 3204. if (authdir_mode(options)) {
 3205. sr_save_and_cleanup();
 3206. }
 3207. if (authdir_mode_tests_reachability(options))
 3208. rep_hist_record_mtbf_data(now, 0);
 3209. keypin_close_journal();
 3210. }
 3211. timers_shutdown();
 3212. #ifdef USE_DMALLOC
 3213. dmalloc_log_stats();
 3214. #endif
 3215. tor_free_all(0); /* We could move tor_free_all back into the ifdef below
 3216. later, if it makes shutdown unacceptably slow. But for
 3217. now, leave it here: it's helped us catch bugs in the
 3218. past. */
 3219. crypto_global_cleanup();
 3220. #ifdef USE_DMALLOC
 3221. dmalloc_log_unfreed();
 3222. dmalloc_shutdown();
 3223. #endif
 3224. }
 3225. /** Read/create keys as needed, and echo our fingerprint to stdout. */
 3226. static int
 3227. do_list_fingerprint(void)
 3228. {
 3229. char buf[FINGERPRINT_LEN+1];
 3230. crypto_pk_t *k;
 3231. const char *nickname = get_options()->Nickname;
 3232. sandbox_disable_getaddrinfo_cache();
 3233. if (!server_mode(get_options())) {
 3234. log_err(LD_GENERAL,
 3235. "Clients don't have long-term identity keys. Exiting.");
 3236. return -1;
 3237. }
 3238. tor_assert(nickname);
 3239. if (init_keys() < 0) {
 3240. log_err(LD_GENERAL,"Error initializing keys; exiting.");
 3241. return -1;
 3242. }
 3243. if (!(k = get_server_identity_key())) {
 3244. log_err(LD_GENERAL,"Error: missing identity key.");
 3245. return -1;
 3246. }
 3247. if (crypto_pk_get_fingerprint(k, buf, 1)<0) {
 3248. log_err(LD_BUG, "Error computing fingerprint");
 3249. return -1;
 3250. }
 3251. printf("%s %s\n", nickname, buf);
 3252. return 0;
 3253. }
 3254. /** Entry point for password hashing: take the desired password from
 3255. * the command line, and print its salted hash to stdout. **/
 3256. static void
 3257. do_hash_password(void)
 3258. {
 3259. char output[256];
 3260. char key[S2K_RFC2440_SPECIFIER_LEN+DIGEST_LEN];
 3261. crypto_rand(key, S2K_RFC2440_SPECIFIER_LEN-1);
 3262. key[S2K_RFC2440_SPECIFIER_LEN-1] = (uint8_t)96; /* Hash 64 K of data. */
 3263. secret_to_key_rfc2440(key+S2K_RFC2440_SPECIFIER_LEN, DIGEST_LEN,
 3264. get_options()->command_arg, strlen(get_options()->command_arg),
 3265. key);
 3266. base16_encode(output, sizeof(output), key, sizeof(key));
 3267. printf("16:%s\n",output);
 3268. }
 3269. /** Entry point for configuration dumping: write the configuration to
 3270. * stdout. */
 3271. static int
 3272. do_dump_config(void)
 3273. {
 3274. const or_options_t *options = get_options();
 3275. const char *arg = options->command_arg;
 3276. int how;
 3277. char *opts;
 3278. if (!strcmp(arg, "short")) {
 3279. how = OPTIONS_DUMP_MINIMAL;
 3280. } else if (!strcmp(arg, "non-builtin")) {
 3281. how = OPTIONS_DUMP_DEFAULTS;
 3282. } else if (!strcmp(arg, "full")) {
 3283. how = OPTIONS_DUMP_ALL;
 3284. } else {
 3285. fprintf(stderr, "No valid argument to --dump-config found!\n");
 3286. fprintf(stderr, "Please select 'short', 'non-builtin', or 'full'.\n");
 3287. return -1;
 3288. }
 3289. opts = options_dump(options, how);
 3290. printf("%s", opts);
 3291. tor_free(opts);
 3292. return 0;
 3293. }
 3294. static void
 3295. init_addrinfo(void)
 3296. {
 3297. if (! server_mode(get_options()) ||
 3298. (get_options()->Address && strlen(get_options()->Address) > 0)) {
 3299. /* We don't need to seed our own hostname, because we won't be calling
 3300. * resolve_my_address on it.
 3301. */
 3302. return;
 3303. }
 3304. char hname[256];
 3305. // host name to sandbox
 3306. gethostname(hname, sizeof(hname));
 3307. sandbox_add_addrinfo(hname);
 3308. }
 3309. static sandbox_cfg_t*
 3310. sandbox_init_filter(void)
 3311. {
 3312. const or_options_t *options = get_options();
 3313. sandbox_cfg_t *cfg = sandbox_cfg_new();
 3314. int i;
 3315. sandbox_cfg_allow_openat_filename(&cfg,
 3316. get_cachedir_fname("cached-status"));
 3317. #define OPEN(name) \
 3318. sandbox_cfg_allow_open_filename(&cfg, tor_strdup(name))
 3319. #define OPEN_DATADIR(name) \
 3320. sandbox_cfg_allow_open_filename(&cfg, get_datadir_fname(name))
 3321. #define OPEN_DATADIR2(name, name2) \
 3322. sandbox_cfg_allow_open_filename(&cfg, get_datadir_fname2((name), (name2)))
 3323. #define OPEN_DATADIR_SUFFIX(name, suffix) do { \
 3324. OPEN_DATADIR(name); \
 3325. OPEN_DATADIR(name suffix); \
 3326. } while (0)
 3327. #define OPEN_DATADIR2_SUFFIX(name, name2, suffix) do { \
 3328. OPEN_DATADIR2(name, name2); \
 3329. OPEN_DATADIR2(name, name2 suffix); \
 3330. } while (0)
 3331. #define OPEN_KEY_DIRECTORY() \
 3332. sandbox_cfg_allow_open_filename(&cfg, tor_strdup(options->KeyDirectory))
 3333. #define OPEN_CACHEDIR(name) \
 3334. sandbox_cfg_allow_open_filename(&cfg, get_cachedir_fname(name))
 3335. #define OPEN_CACHEDIR_SUFFIX(name, suffix) do { \
 3336. OPEN_CACHEDIR(name); \
 3337. OPEN_CACHEDIR(name suffix); \
 3338. } while (0)
 3339. #define OPEN_KEYDIR(name) \
 3340. sandbox_cfg_allow_open_filename(&cfg, get_keydir_fname(name))
 3341. #define OPEN_KEYDIR_SUFFIX(name, suffix) do { \
 3342. OPEN_KEYDIR(name); \
 3343. OPEN_KEYDIR(name suffix); \
 3344. } while (0)
 3345. OPEN(options->DataDirectory);
 3346. OPEN_KEY_DIRECTORY();
 3347. OPEN_CACHEDIR_SUFFIX("cached-certs", ".tmp");
 3348. OPEN_CACHEDIR_SUFFIX("cached-consensus", ".tmp");
 3349. OPEN_CACHEDIR_SUFFIX("unverified-consensus", ".tmp");
 3350. OPEN_CACHEDIR_SUFFIX("unverified-microdesc-consensus", ".tmp");
 3351. OPEN_CACHEDIR_SUFFIX("cached-microdesc-consensus", ".tmp");
 3352. OPEN_CACHEDIR_SUFFIX("cached-microdescs", ".tmp");
 3353. OPEN_CACHEDIR_SUFFIX("cached-microdescs.new", ".tmp");
 3354. OPEN_CACHEDIR_SUFFIX("cached-descriptors", ".tmp");
 3355. OPEN_CACHEDIR_SUFFIX("cached-descriptors.new", ".tmp");
 3356. OPEN_CACHEDIR("cached-descriptors.tmp.tmp");
 3357. OPEN_CACHEDIR_SUFFIX("cached-extrainfo", ".tmp");
 3358. OPEN_CACHEDIR_SUFFIX("cached-extrainfo.new", ".tmp");
 3359. OPEN_CACHEDIR("cached-extrainfo.tmp.tmp");
 3360. OPEN_DATADIR_SUFFIX("state", ".tmp");
 3361. OPEN_DATADIR_SUFFIX("sr-state", ".tmp");
 3362. OPEN_DATADIR_SUFFIX("unparseable-desc", ".tmp");
 3363. OPEN_DATADIR_SUFFIX("v3-status-votes", ".tmp");
 3364. OPEN_DATADIR("key-pinning-journal");
 3365. OPEN("/dev/srandom");
 3366. OPEN("/dev/urandom");
 3367. OPEN("/dev/random");
 3368. OPEN("/etc/hosts");
 3369. OPEN("/proc/meminfo");
 3370. if (options->BridgeAuthoritativeDir)
 3371. OPEN_DATADIR_SUFFIX("networkstatus-bridges", ".tmp");
 3372. if (authdir_mode(options))
 3373. OPEN_DATADIR("approved-routers");
 3374. if (options->ServerDNSResolvConfFile)
 3375. sandbox_cfg_allow_open_filename(&cfg,
 3376. tor_strdup(options->ServerDNSResolvConfFile));
 3377. else
 3378. sandbox_cfg_allow_open_filename(&cfg, tor_strdup("/etc/resolv.conf"));
 3379. for (i = 0; i < 2; ++i) {
 3380. if (get_torrc_fname(i)) {
 3381. sandbox_cfg_allow_open_filename(&cfg, tor_strdup(get_torrc_fname(i)));
 3382. }
 3383. }
 3384. SMARTLIST_FOREACH(options->FilesOpenedByIncludes, char *, f, {
 3385. OPEN(f);
 3386. });
 3387. #define RENAME_SUFFIX(name, suffix) \
 3388. sandbox_cfg_allow_rename(&cfg, \
 3389. get_datadir_fname(name suffix), \
 3390. get_datadir_fname(name))
 3391. #define RENAME_SUFFIX2(prefix, name, suffix) \
 3392. sandbox_cfg_allow_rename(&cfg, \
 3393. get_datadir_fname2(prefix, name suffix), \
 3394. get_datadir_fname2(prefix, name))
 3395. #define RENAME_CACHEDIR_SUFFIX(name, suffix) \
 3396. sandbox_cfg_allow_rename(&cfg, \
 3397. get_cachedir_fname(name suffix), \
 3398. get_cachedir_fname(name))
 3399. #define RENAME_KEYDIR_SUFFIX(name, suffix) \
 3400. sandbox_cfg_allow_rename(&cfg, \
 3401. get_keydir_fname(name suffix), \
 3402. get_keydir_fname(name))
 3403. RENAME_CACHEDIR_SUFFIX("cached-certs", ".tmp");
 3404. RENAME_CACHEDIR_SUFFIX("cached-consensus", ".tmp");
 3405. RENAME_CACHEDIR_SUFFIX("unverified-consensus", ".tmp");
 3406. RENAME_CACHEDIR_SUFFIX("unverified-microdesc-consensus", ".tmp");
 3407. RENAME_CACHEDIR_SUFFIX("cached-microdesc-consensus", ".tmp");
 3408. RENAME_CACHEDIR_SUFFIX("cached-microdescs", ".tmp");
 3409. RENAME_CACHEDIR_SUFFIX("cached-microdescs", ".new");
 3410. RENAME_CACHEDIR_SUFFIX("cached-microdescs.new", ".tmp");
 3411. RENAME_CACHEDIR_SUFFIX("cached-descriptors", ".tmp");
 3412. RENAME_CACHEDIR_SUFFIX("cached-descriptors", ".new");
 3413. RENAME_CACHEDIR_SUFFIX("cached-descriptors.new", ".tmp");
 3414. RENAME_CACHEDIR_SUFFIX("cached-extrainfo", ".tmp");
 3415. RENAME_CACHEDIR_SUFFIX("cached-extrainfo", ".new");
 3416. RENAME_CACHEDIR_SUFFIX("cached-extrainfo.new", ".tmp");
 3417. RENAME_SUFFIX("state", ".tmp");
 3418. RENAME_SUFFIX("sr-state", ".tmp");
 3419. RENAME_SUFFIX("unparseable-desc", ".tmp");
 3420. RENAME_SUFFIX("v3-status-votes", ".tmp");
 3421. if (options->BridgeAuthoritativeDir)
 3422. RENAME_SUFFIX("networkstatus-bridges", ".tmp");
 3423. #define STAT_DATADIR(name) \
 3424. sandbox_cfg_allow_stat_filename(&cfg, get_datadir_fname(name))
 3425. #define STAT_CACHEDIR(name) \
 3426. sandbox_cfg_allow_stat_filename(&cfg, get_cachedir_fname(name))
 3427. #define STAT_DATADIR2(name, name2) \
 3428. sandbox_cfg_allow_stat_filename(&cfg, get_datadir_fname2((name), (name2)))
 3429. #define STAT_KEY_DIRECTORY() \
 3430. sandbox_cfg_allow_stat_filename(&cfg, tor_strdup(options->KeyDirectory))
 3431. STAT_DATADIR(NULL);
 3432. STAT_DATADIR("lock");
 3433. STAT_DATADIR("state");
 3434. STAT_DATADIR("router-stability");
 3435. STAT_CACHEDIR("cached-extrainfo.new");
 3436. {
 3437. smartlist_t *files = smartlist_new();
 3438. tor_log_get_logfile_names(files);
 3439. SMARTLIST_FOREACH(files, char *, file_name, {
 3440. /* steals reference */
 3441. sandbox_cfg_allow_open_filename(&cfg, file_name);
 3442. });
 3443. smartlist_free(files);
 3444. }
 3445. {
 3446. smartlist_t *files = smartlist_new();
 3447. smartlist_t *dirs = smartlist_new();
 3448. hs_service_lists_fnames_for_sandbox(files, dirs);
 3449. SMARTLIST_FOREACH(files, char *, file_name, {
 3450. char *tmp_name = NULL;
 3451. tor_asprintf(&tmp_name, "%s.tmp", file_name);
 3452. sandbox_cfg_allow_rename(&cfg,
 3453. tor_strdup(tmp_name), tor_strdup(file_name));
 3454. /* steals references */
 3455. sandbox_cfg_allow_open_filename(&cfg, file_name);
 3456. sandbox_cfg_allow_open_filename(&cfg, tmp_name);
 3457. });
 3458. SMARTLIST_FOREACH(dirs, char *, dir, {
 3459. /* steals reference */
 3460. sandbox_cfg_allow_stat_filename(&cfg, dir);
 3461. });
 3462. smartlist_free(files);
 3463. smartlist_free(dirs);
 3464. }
 3465. {
 3466. char *fname;
 3467. if ((fname = get_controller_cookie_file_name())) {
 3468. sandbox_cfg_allow_open_filename(&cfg, fname);
 3469. }
 3470. if ((fname = get_ext_or_auth_cookie_file_name())) {
 3471. sandbox_cfg_allow_open_filename(&cfg, fname);
 3472. }
 3473. }
 3474. SMARTLIST_FOREACH_BEGIN(get_configured_ports(), port_cfg_t *, port) {
 3475. if (!port->is_unix_addr)
 3476. continue;
 3477. /* When we open an AF_UNIX address, we want permission to open the
 3478. * directory that holds it. */
 3479. char *dirname = tor_strdup(port->unix_addr);
 3480. if (get_parent_directory(dirname) == 0) {
 3481. OPEN(dirname);
 3482. }
 3483. tor_free(dirname);
 3484. sandbox_cfg_allow_chmod_filename(&cfg, tor_strdup(port->unix_addr));
 3485. sandbox_cfg_allow_chown_filename(&cfg, tor_strdup(port->unix_addr));
 3486. } SMARTLIST_FOREACH_END(port);
 3487. if (options->DirPortFrontPage) {
 3488. sandbox_cfg_allow_open_filename(&cfg,
 3489. tor_strdup(options->DirPortFrontPage));
 3490. }
 3491. // orport
 3492. if (server_mode(get_options())) {
 3493. OPEN_KEYDIR_SUFFIX("secret_id_key", ".tmp");
 3494. OPEN_KEYDIR_SUFFIX("secret_onion_key", ".tmp");
 3495. OPEN_KEYDIR_SUFFIX("secret_onion_key_ntor", ".tmp");
 3496. OPEN_KEYDIR("secret_id_key.old");
 3497. OPEN_KEYDIR("secret_onion_key.old");
 3498. OPEN_KEYDIR("secret_onion_key_ntor.old");
 3499. OPEN_KEYDIR_SUFFIX("ed25519_master_id_secret_key", ".tmp");
 3500. OPEN_KEYDIR_SUFFIX("ed25519_master_id_secret_key_encrypted", ".tmp");
 3501. OPEN_KEYDIR_SUFFIX("ed25519_master_id_public_key", ".tmp");
 3502. OPEN_KEYDIR_SUFFIX("ed25519_signing_secret_key", ".tmp");
 3503. OPEN_KEYDIR_SUFFIX("ed25519_signing_secret_key_encrypted", ".tmp");
 3504. OPEN_KEYDIR_SUFFIX("ed25519_signing_public_key", ".tmp");
 3505. OPEN_KEYDIR_SUFFIX("ed25519_signing_cert", ".tmp");
 3506. OPEN_DATADIR2_SUFFIX("stats", "bridge-stats", ".tmp");
 3507. OPEN_DATADIR2_SUFFIX("stats", "dirreq-stats", ".tmp");
 3508. OPEN_DATADIR2_SUFFIX("stats", "entry-stats", ".tmp");
 3509. OPEN_DATADIR2_SUFFIX("stats", "exit-stats", ".tmp");
 3510. OPEN_DATADIR2_SUFFIX("stats", "buffer-stats", ".tmp");
 3511. OPEN_DATADIR2_SUFFIX("stats", "conn-stats", ".tmp");
 3512. OPEN_DATADIR2_SUFFIX("stats", "hidserv-stats", ".tmp");
 3513. OPEN_DATADIR("approved-routers");
 3514. OPEN_DATADIR_SUFFIX("fingerprint", ".tmp");
 3515. OPEN_DATADIR_SUFFIX("hashed-fingerprint", ".tmp");
 3516. OPEN_DATADIR_SUFFIX("router-stability", ".tmp");
 3517. OPEN("/etc/resolv.conf");
 3518. RENAME_SUFFIX("fingerprint", ".tmp");
 3519. RENAME_KEYDIR_SUFFIX("secret_onion_key_ntor", ".tmp");
 3520. RENAME_KEYDIR_SUFFIX("secret_id_key", ".tmp");
 3521. RENAME_KEYDIR_SUFFIX("secret_id_key.old", ".tmp");
 3522. RENAME_KEYDIR_SUFFIX("secret_onion_key", ".tmp");
 3523. RENAME_KEYDIR_SUFFIX("secret_onion_key.old", ".tmp");
 3524. RENAME_SUFFIX2("stats", "bridge-stats", ".tmp");
 3525. RENAME_SUFFIX2("stats", "dirreq-stats", ".tmp");
 3526. RENAME_SUFFIX2("stats", "entry-stats", ".tmp");
 3527. RENAME_SUFFIX2("stats", "exit-stats", ".tmp");
 3528. RENAME_SUFFIX2("stats", "buffer-stats", ".tmp");
 3529. RENAME_SUFFIX2("stats", "conn-stats", ".tmp");
 3530. RENAME_SUFFIX2("stats", "hidserv-stats", ".tmp");
 3531. RENAME_SUFFIX("hashed-fingerprint", ".tmp");
 3532. RENAME_SUFFIX("router-stability", ".tmp");
 3533. RENAME_KEYDIR_SUFFIX("ed25519_master_id_secret_key", ".tmp");
 3534. RENAME_KEYDIR_SUFFIX("ed25519_master_id_secret_key_encrypted", ".tmp");
 3535. RENAME_KEYDIR_SUFFIX("ed25519_master_id_public_key", ".tmp");
 3536. RENAME_KEYDIR_SUFFIX("ed25519_signing_secret_key", ".tmp");
 3537. RENAME_KEYDIR_SUFFIX("ed25519_signing_cert", ".tmp");
 3538. sandbox_cfg_allow_rename(&cfg,
 3539. get_keydir_fname("secret_onion_key"),
 3540. get_keydir_fname("secret_onion_key.old"));
 3541. sandbox_cfg_allow_rename(&cfg,
 3542. get_keydir_fname("secret_onion_key_ntor"),
 3543. get_keydir_fname("secret_onion_key_ntor.old"));
 3544. STAT_KEY_DIRECTORY();
 3545. OPEN_DATADIR("stats");
 3546. STAT_DATADIR("stats");
 3547. STAT_DATADIR2("stats", "dirreq-stats");
 3548. consdiffmgr_register_with_sandbox(&cfg);
 3549. }
 3550. init_addrinfo();
 3551. return cfg;
 3552. }
 3553. /* Main entry point for the Tor process. Called from tor_main(), and by
 3554. * anybody embedding Tor. */
 3555. int
 3556. tor_run_main(const tor_main_configuration_t *tor_cfg)
 3557. {
 3558. int result = 0;
 3559. int argc = tor_cfg->argc;
 3560. char **argv = tor_cfg->argv;
 3561. #ifdef _WIN32
 3562. #ifndef HeapEnableTerminationOnCorruption
 3563. #define HeapEnableTerminationOnCorruption 1
 3564. #endif
 3565. /* On heap corruption, just give up; don't try to play along. */
 3566. HeapSetInformation(NULL, HeapEnableTerminationOnCorruption, NULL, 0);
 3567. /* Call SetProcessDEPPolicy to permanently enable DEP.
 3568. The function will not resolve on earlier versions of Windows,
 3569. and failure is not dangerous. */
 3570. HMODULE hMod = GetModuleHandleA("Kernel32.dll");
 3571. if (hMod) {
 3572. typedef BOOL (WINAPI *PSETDEP)(DWORD);
 3573. PSETDEP setdeppolicy = (PSETDEP)GetProcAddress(hMod,
 3574. "SetProcessDEPPolicy");
 3575. if (setdeppolicy) {
 3576. /* PROCESS_DEP_ENABLE | PROCESS_DEP_DISABLE_ATL_THUNK_EMULATION */
 3577. setdeppolicy(3);
 3578. }
 3579. }
 3580. #endif /* defined(_WIN32) */
 3581. configure_backtrace_handler(get_version());
 3582. init_protocol_warning_severity_level();
 3583. update_approx_time(time(NULL));
 3584. tor_threads_init();
 3585. tor_compress_init();
 3586. init_logging(0);
 3587. monotime_init();
 3588. #ifdef USE_DMALLOC
 3589. {
 3590. /* Instruct OpenSSL to use our internal wrappers for malloc,
 3591. realloc and free. */
 3592. int r = crypto_use_tor_alloc_functions();
 3593. tor_assert(r == 0);
 3594. }
 3595. #endif /* defined(USE_DMALLOC) */
 3596. #ifdef NT_SERVICE
 3597. {
 3598. int done = 0;
 3599. result = nt_service_parse_options(argc, argv, &done);
 3600. if (done) return result;
 3601. }
 3602. #endif /* defined(NT_SERVICE) */
 3603. {
 3604. int init_rv = tor_init(argc, argv);
 3605. if (init_rv < 0)
 3606. return -1;
 3607. else if (init_rv > 0)
 3608. return 0;
 3609. }
 3610. if (get_options()->Sandbox && get_options()->command == CMD_RUN_TOR) {
 3611. sandbox_cfg_t* cfg = sandbox_init_filter();
 3612. if (sandbox_init(cfg)) {
 3613. log_err(LD_BUG,"Failed to create syscall sandbox filter");
 3614. return -1;
 3615. }
 3616. // registering libevent rng
 3617. #ifdef HAVE_EVUTIL_SECURE_RNG_SET_URANDOM_DEVICE_FILE
 3618. evutil_secure_rng_set_urandom_device_file(
 3619. (char*) sandbox_intern_string("/dev/urandom"));
 3620. #endif
 3621. }
 3622. switch (get_options()->command) {
 3623. case CMD_RUN_TOR:
 3624. #ifdef NT_SERVICE
 3625. nt_service_set_state(SERVICE_RUNNING);
 3626. #endif
 3627. result = do_main_loop();
 3628. break;
 3629. case CMD_KEYGEN:
 3630. result = load_ed_keys(get_options(), time(NULL)) < 0;
 3631. break;
 3632. case CMD_KEY_EXPIRATION:
 3633. init_keys();
 3634. result = log_cert_expiration();
 3635. break;
 3636. case CMD_LIST_FINGERPRINT:
 3637. result = do_list_fingerprint();
 3638. break;
 3639. case CMD_HASH_PASSWORD:
 3640. do_hash_password();
 3641. result = 0;
 3642. break;
 3643. case CMD_VERIFY_CONFIG:
 3644. if (quiet_level == 0)
 3645. printf("Configuration was valid\n");
 3646. result = 0;
 3647. break;
 3648. case CMD_DUMP_CONFIG:
 3649. result = do_dump_config();
 3650. break;
 3651. case CMD_RUN_UNITTESTS: /* only set by test.c */
 3652. default:
 3653. log_warn(LD_BUG,"Illegal command number %d: internal error.",
 3654. get_options()->command);
 3655. result = -1;
 3656. }
 3657. tor_cleanup();
 3658. return result;
 3659. }